باز کردن منو اصلی

۱۱ (یازده) یازدهمین عدد از اعداد طبیعی و دومین عدد از اعداد طبیعی دورقمی می‌باشد.

→ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ←
اصلی ۱۱
یازدَه
ترتیبی یازدهمین
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱٬۱۱
اعداد رومی XI
پایه ۲ ۱٬۰۱۱۲
پایه ۳ ۱۰۲۳
پایه ۴ ۲۳۴
پایه ۵ ۲۱۵
پایه ۶ ۱۵۶
پایه ۸ ۱۳۸
پایه ۱۲ B۱۲
پایه ۱۶ B۱۶
پایه ۲۰ B۲۰
پایه ۳۶ B۳۶
عربی ۱۱

محتویات

زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "یک + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "یازده" شده‌است.

اعمال اصلی حسابویرایش

ضرب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
  ۱۱ ۲۲ ۳۳ ۴۴ ۵۵ ۶۶ ۷۷ ۸۸ ۹۹ ۱۱۰ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۴۳ ۱۵۴ ۱۶۵ ۱۷۶ ۱۸۷ ۱۹۸ ۲۰۹ ۲۲۰ ۲۳۱ ۲۴۲ ۲۷۵ ۵۵۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
  ۱۱ ۵. ۵   ۲. ۷۵ ۲٫۲     ۱.۳۷۵   ۱٫۱
۱        
                     
         
رادیکال ۱ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
  ۱ ۵                        
                       

اعمال سادهویرایش

       
۰     N/A N/A
۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        
۷        
۸        
۹        
۱۰        
۱۱        

در علمویرایش