۱۱ (یازده) یازدهمین عدد از اعداد طبیعی و دومین عدد از اعداد طبیعی دو رقمی می‌باشد.

→ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ←
اصلییازده
ترتیبییازدهمین
تجزیهاول
یونانی
ΙΑ´
رومی
XI
پایه ۲۱۰۱۱۲
پایه ۳۱۰۲۳
پایه ۴۲۳۴
پایه ۵۲۱۵
پایه ۶۱۵۶
پایه ۸۱۳۸
پایه ۱۲B۱۲
پایه ۱۶B۱۶
پایه ۲۰B۲۰
پایه ۳۶B۳۶

زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "یک + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "یازده" شده‌است.

اعمال اصلی حسابویرایش

ضرب ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۱۰۰۰
  ۱۱ ۲۲ ۳۳ ۴۴ ۵۵ ۶۶ ۷۷ ۸۸ ۹۹ ۱۱۰ ۱۲۱ ۱۳۲ ۱۴۳ ۱۵۴ ۱۶۵ ۱۷۶ ۱۸۷ ۱۹۸ ۲۰۹ ۲۲۰ ۲۳۱ ۲۴۲ ۲۷۵ ۵۵۰ ۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰
تقسیم ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
  ۱۱ ۵. ۵   ۲. ۷۵ ۲٫۲     ۱.۳۷۵   ۱٫۱
۱        
                     
         
رادیکال ۱ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰۰
۱۱۰ ۱۲۰ ۱۳۰ ۱۴۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰
  ۱ ۵                        
                       

اعمال سادهویرایش

       
۰     N/A N/A
۱        
۲        
۳        
۴        
۵        
۶        
۷        
۸        
۹        
۱۰        
۱۱        

در علمویرایش