۱۷ (هفدهمین) عدد از اعداد طبیعی و هشتمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ←
اصلی۱۷
هفده
ترتیبیهفدهم
تجزیه
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۷
اعداد رومیXVII
پایه ۲۱۰٬۰۰۱۲
پایه ۳۱۲۲۳
پایه ۴۱۰۱۴
پایه ۵۳۲۵
پایه ۶۲۵۶
پایه ۸۲۱۸
پایه ۱۲۱۵۱۲
پایه ۱۶۱۱۱۶
پایه ۲۰H۲۰
پایه ۳۶H۳۶
عربی۱۷


زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "هفت + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "هفده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده