۱۷ (هفتدهمین) عدد از اعداد طبیعی و هشتمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.

→ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ←
اصلیهفده
ترتیبیهفدهمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۷
یونانی
ΙΖ´
رومی
XVII
پایه ۲۱۰۰۰۱۲
پایه ۳۱۲۲۳
پایه ۴۱۰۱۴
پایه ۵۳۲۵
پایه ۶۲۵۶
پایه ۸۲۱۸
پایه ۱۲۱۵۱۲
پایه ۱۶۱۱۱۶
پایه ۲۰H۲۰
پایه ۳۶H۳۶

زبان شناسی ویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "هفت + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "هفده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده