۱۵ (پانزده) عددی طبیعی است که بعد از ۱۴ و قبل از ۱۶ می‌آید

→ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ←
اصلیپانزده
ترتیبیپانزدهمین
تجزیه۳ × ۵
یونانی
ΙΕ´
رومی
XV
پایه ۲۱۱۱۱۲
پایه ۳۱۲۰۳
پایه ۴۳۳۴
پایه ۵۳۰۵
پایه ۶۲۳۶
پایه ۸۱۷۸
پایه ۱۲۱۳۱۲
پایه ۱۶F۱۶
پایه ۲۰F۲۰
پایه ۳۶F۳۶

زبان شناسی ویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "پنج + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی، تبدیل به "پانزده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده

در علم ویرایش

منابع ویرایش