۱۶ (شانزدهمین) عدد از اعداد طبیعی و هفتمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.که به لاتین sixteen گفته می‌شود

→ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ←
اصلیشانزده
ترتیبیشانزدهمین
تجزیه'"`UNIQ--math-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،8،۱۶
یونانی
ΙϚ´
رومی
XVI
پایه ۲۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۳
پایه ۴۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۵
پایه ۶۲۴۶
پایه ۸۲۰۸
پایه ۱۲۱۴۱۲
پایه ۱۶۱۰۱۶
پایه ۲۰G۲۰
پایه ۳۶G۳۶
فارسی۱۶

زبان شناسی ویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "شش + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی و احتمالاً به تبعیت از وزن واژه قبلی یعنی "پانزده"، تبدیل به "شانزده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده