۱۶ (شانزدهمین) عدد از اعداد طبیعی و هفتمین عدد از اعداد طبیعی دورقمی است.که به لاتین sixteen گفته می‌شود

→ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ←
اصلی۱۶
شانزده
ترتیبیشانزدهم
تجزیه
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۱۶
اعداد رومیXVI
پایه ۲۱۰٬۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۳
پایه ۴۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۵
پایه ۶۲۴۶
پایه ۸۲۰۸
پایه ۱۲۱۴۱۲
پایه ۱۶۱۰۱۶
پایه ۲۰G۲۰
پایه ۳۶G۳۶
عربی۱۶

زبان شناسیویرایش

این واژه در زبان پارسی از ترکیب "شش + از + ده " تشکیل شده که طی تغییرات زبانی و احتمالا به طبعیت از وزن واژه قبلی یعنی "پانزده"، تبدیل به "شانزده" شده‌است. مانند ترکیب "دو + از + ده" = دوازده