۱۳۱(صد و سی و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۰ و قبل از ۱۳۲ قرار دارد.

→ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ←
اصلی۱۳۱
صد و سی و یک
ترتیبیصد و سی و یکم
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۳۱
یونانی
ΡΛΑ´
رومی
CXXXI
پایه ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۱۱۲
پایه ۳۱۱٬۲۱۲۳
پایه ۴۲٬۰۰۳۴
پایه ۵۱٬۰۱۱۵
پایه ۶۳۳۵۶
پایه ۸۲۰۳۸
پایه ۱۲AB۱۲
پایه ۱۶۸۳۱۶
پایه ۲۰۶B۲۰
پایه ۳۶۳N۳۶
عربی۱۳۱