۱۳۴(صد و سی و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۳ و قبل از ۱۳۵ قرار دارد.

→ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ←
اصلی۱۳۴
صد و سی و چهار
ترتیبیصد و سی و چهارم
تجزیه۲×۶۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۶۷،۱۳۴
یونانی
ΡΛΔ´
رومی
CXXXIV
پایه ۲۱۰٬۰۰۰٬۱۱۰۲
پایه ۳۱۱٬۲۲۲۳
پایه ۴۲٬۰۱۲۴
پایه ۵۱٬۰۱۴۵
پایه ۶۳۴۲۶
پایه ۸۲۰۶۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۶۱۶
پایه ۲۰۶E۲۰
پایه ۳۶۳Q۳۶
عربی۱۳۴