۱۳۳(صد و سی و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۲ و قبل از ۱۳۴ قرار دارد.

→ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ←
اصلی۱۳۳
صد و سی و سه
ترتیبیصد و سی و سوم
تجزیه۷×۱۹
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷،۱۹،۱۳۳
یونانی
ΡΛΓ´
رومی
CXXXIII
پایه ۲۱۰٬۰۰۰٬۱۰۱۲
پایه ۳۱۱٬۲۲۱۳
پایه ۴۲٬۰۱۱۴
پایه ۵۱٬۰۱۳۵
پایه ۶۳۴۱۶
پایه ۸۲۰۵۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۵۱۶
پایه ۲۰۶D۲۰
پایه ۳۶۳P۳۶
عربی۱۳۳