۱۳۸(صد و سی و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۷ و قبل از ۱۳۹ قرار دارد.

→ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ←
اصلی۱۳۸
صد و سی و هشت
ترتیبیصد و سی و هشتم
تجزیه۲۳×۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۲۳،۴۶،۶۹،۱۳۸
یونانی
ΡΛΗ´
رومی
CXXXVIII
پایه ۲۱۰٬۰۰۱٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۲٬۰۱۰۳
پایه ۴۲٬۰۲۲۴
پایه ۵۱٬۰۲۳۵
پایه ۶۳۵۰۶
پایه ۸۲۱۲۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸A۱۶
پایه ۲۰۶I۲۰
پایه ۳۶۳U۳۶
عربی۱۳۸