۱۳۸(صد و سی و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۷ و قبل از ۱۳۹ قرار دارد.

→ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ←
اصلییکصدسی-هشت
ترتیبییکصد و سی و هشتمین
تجزیه۲۳×۳×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۲۳،۴۶،۶۹،۱۳۸
یونانی
ΡΛΗ´
رومی
CXXXVIII
پایه ۲۱۰۰۰۱۰۱۰۲
پایه ۳۱۲۰۱۰۳
پایه ۴۲۰۲۲۴
پایه ۵۱۰۲۳۵
پایه ۶۳۵۰۶
پایه ۸۲۱۲۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸A۱۶
پایه ۲۰۶I۲۰
پایه ۳۶۳U۳۶
فارسی۱۳۸