۱۳۲(صد و سی و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۱ و قبل از ۱۳۳ قرار دارد.

→ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ←
اصلی۱۳۲
صد و سی و دو
ترتیبیصد و سی و دوم
تجزیه۱۱×۳×۲×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۶،۱۲،۱۱،۲۲،۳۳،۶۶٫۱۳۲
یونانی
ΡΛΒ´
رومی
CXXXII
پایه ۲۱۰٬۰۰۰٬۱۰۰۲
پایه ۳۱۱٬۲۲۰۳
پایه ۴۲٬۰۱۰۴
پایه ۵۱٬۰۱۲۵
پایه ۶۳۴۰۶
پایه ۸۲۰۴۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸۴۱۶
پایه ۲۰۶C۲۰
پایه ۳۶۳O۳۶
عربی۱۳۲