۱۳۳۹ (خورشیدی)

سال ۱۳۳۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۳۹ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰
سال‌ها: ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲

رویدادها

زادروزها

؛ تاریخ نامشخص

مرگ‌ها