۱- (عدد)

(تغییرمسیر از ۱− (عدد))

به اینجا تغییر مسیر میدهند، برای سال اول قبل از هجرت ۱- (هجری خورشیدی) را ببینید.

خطای عبارت: عملگر > دور از انتظار
خطای عبارت: عملگر > دور از انتظارخطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
اصلی
منفی یک
ترتیبییکمین
تجزیهخطای عبارت: عملگر > دور از انتظار
یونانی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
رومی
خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۲خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۳خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۴خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۵خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۶خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۸خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۱۲خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۱۶خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۲۰خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
پایه ۳۶خطای عبارت: عملگر >= دور از انتظار
عربی

۱- یا منفی یک از اعداد صحیح و قرینه عدد ۱ است. یعنی در صورت جمع با ۱، حاصل‌جمع برابر ۰ خواهد بود.

ویژگی‌هاویرایش

  • حاصل‌ضرب هر عدد در برابر با قرینه همان عدد خواهد بود:
 
  • مجذور (حاصل‌ضرب آن در خود) برابر با ۱ است.