۲۵۲ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۱ و قبل از ۲۵۳ قرار دارد.

→ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ←
اصلیدوصدپنجاه-دو
ترتیبیدویست و پنجاه و دومین
تجزیه۲۲×۳۲×۷'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΝΒ´
رومی
CCLII
پایه ۲۱۱۱۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۰۰۳
پایه ۴۳۳۳۰۴
پایه ۵۲۰۰۲۵
پایه ۶۱۱۰۰۶
پایه ۸۳۷۴۸
پایه ۱۲۱۹۰۱۲
پایه ۱۶FC۱۶
پایه ۲۰CC۲۰
پایه ۳۶۷۰۳۶
فارسی۲٥۲

منابعویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین: