۲۵۷ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۶ و قبل از ۲۵۸ قرار دارد.

→ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ←
اصلیدوصدپنجاه-هفت
ترتیبیدویست و پنجاه و هفتمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱٬۲۵۷
یونانی
ΣΝΖ´
رومی
CCLVII
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۱۱۲۳
پایه ۴۱۰۰۰۱۴
پایه ۵۲۰۱۲۵
پایه ۶۱۱۰۵۶
پایه ۸۴۰۱۸
پایه ۱۲۱۹۵۱۲
پایه ۱۶۱۰۱۱۶
پایه ۲۰CH۲۰
پایه ۳۶۷۵۳۶
فارسی۲۵۷