۲۵۸ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۷ و قبل از ۲۵۹ قرار دارد.

→ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ←
اصلیدوصدپنجاه-هشت
ترتیبیدویست و پنجاه و هشتمین
تجزیه۲×۳×۴۳'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΣΝΗ´
رومی
CCLVIII
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۲۰۳
پایه ۴۱۰۰۰۲۴
پایه ۵۲۰۱۳۵
پایه ۶۱۱۱۰۶
پایه ۸۴۰۲۸
پایه ۱۲۱۹۶۱۲
پایه ۱۶۱۰۲۱۶
پایه ۲۰CI۲۰
پایه ۳۶۷۶۳۶
فارسی۲٥۸

منابعویرایش

تبدیل اعداد با استفاده از ابزار آنلاین: