به اینجا تغییر مسیر میدهند، برای سال اول قبل از هجرت ۱- (هجری خورشیدی) را ببینید.

→ ‎−۲ ‎−۱ ۰ ←
اصلیnegative یک
ترتیبییکمین
یونانی
رومی
فارسی

۱- یا منفی یک از اعداد صحیح و قرینه عدد ۱ است. یعنی در صورت جمع با ۱، حاصل‌جمع برابر ۰ خواهد بود.

ویژگی‌هاویرایش

  • حاصل‌ضرب هر عدد در برابر با قرینه همان عدد خواهد بود:
 
  • مجذور (حاصل‌ضرب آن در خود) برابر با ۱ است.