۱- یا منفی یک، از اعداد صحیح و قرینه عدد ۱ است. یعنی در صورت جمع با ۱، حاصل‌جمع برابر ۰ خواهد بود.

→ ‎−۲ ‎−۱ ۰ ←
اصلیمنهای یک
ترتیبیمنهای یکمین
یونانی
رومی
چینی负一,负弌,负壹
بنگالی
دودویی (بایت)
S&M: 1000000012
2sC: 111111112
پایه ۱۶ (بایت)
S&M: 0x10116
2sC: 0xFF16

ویژگی‌هاویرایش

  • حاصل‌ضرب هر عدد در برابر با قرینه همان عدد خواهد بود:
 
  • مجذور (حاصل‌ضرب آن در خود) برابر با ۱ است.