الگو:مخفف؟

[مخفف چیست؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

ماموک [مخفف چیست؟]

جستارهای وابستهویرایش