باز کردن منو اصلی

[کجا؟]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
11

بدون توصیف

مقدار خودکار
{{subst:DATE}}
تاریخپیشنهادشده
_empty__empty_

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
بحثبحث

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
تاریختاریخ

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری