[بدون شابک]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

نمونه ویرایش

توضیح الگو نمایش
الگوی خام بدون استفاده از پارامترها {{بدون شابک}}
[بدون شابک]
با استفاده از "تاریخ" {{بدون شابک|تاریخ=مارس ۲۰۲۱}} [بدون شابک]

الگوهای وابسته ویرایش