باز کردن منو اصلی

[نیازمند منبع]

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

= استفاده

نمونه‌ها

نمونه ۱

:This sentence shows the template used at the end.{{Citation needed|reason=Reliable source needed for the whole sentence|date=سپتامبر ۲۰۱۸}}

This wikitext will be rendered as follows:

This sentence shows the template used at the end.[نیازمند منبع]

نمونه ۲

The template indicates that it may be that Humphrey Bogart played snooker at some point and it may be that he won some tournaments at some point but no reliable, published sources were given to verify it and the information is not considered common knowledge.
هامفری بوگارت has won several اسنوکر world championships.[نیازمند منبع]

نمونه ۳

If it is considered that he might have won just one tournament, the template may be placed accordingly; and a reason for the need of a citation may be given, displayed when the mouse hovers on "citation needed":
هامفری بوگارت has won several[نیازمند منبع] اسنوکر world championships.

پارامترها

همچنین می‌توانید از پارامترهای توضیح یا دلیل و تاریخ یا زمان نیز استفاده نمایید (هر دو حالت کار می‌کند): {{مدرک|توضیح=توضیح|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۸}}

>

جستارهای وابسته