راهنما:الفبای آوانگاری بین‌المللی کردی

همخوان‌ها
آوا حرف مثال
ش م ج عربی لاتین ش م ج
b ب b bav باوک باوگ
d د d diran دۆخ دیان
ج c ciwan جوو جه‌ی
f ف f balafir فڕۆکە سێف
g گ g germ گیاندار گه‌وره
h ه h hirç هونه‌ر هات
k ک k zik زک که‌فت
l ل l li مل مل
ɫ ڵ ł hał سڵامەت گه‌ماڵ
m م m me سڵامەت مل
n ن n dana زانا گیان
ŋ نگ ň ceň جه‌نگ جه‌نگ
p پ p pêsîr پێ پووس
q ق q qirik قیڕ قیره
ɾ ر r rijan زار رێوار
r ڕ ř qîř بڕبڕە قیڕ
s س s pêsîr سه‌ر سۊک
ʃ ش ş şev شه‌و شه‌و
t ت t tu تەوێڵ تێوڵ
چ ç çem چاو چشت
v ڤ v ev ھەیڤ ھەیڤ
x خ x xew خه‌و خنه
z ز z ziman زمان زوان
ʒ ژ j rijên ژماره ژێر
همخوان‌های غیربومی
ɣ غ ğ ğerîb غه‌ریب غه‌ریو
ħ ح Ḧemîd حه‌مید حه‌مید
ʕ ع Elî‘ عه‌لی عاموو
نیم‌واکه‌ها
j ی y çay چای یه‌ک
w و w xewn وڵات وڵات
ɥ ۊ ۊنجه
واکه‌ها
آوا حرف مثال
ش م ج عربی لاتین ش م ج
واکه‌های ساده
ɑ ا a av ئاو لاو
ɛ æ a ه e ez له وه
ɛ ھەیڤ ھەیڤ
e ێ ê پێ چێد
ɪ ɨ * i zik زک زگ
i ی î گیاندار ئیمه
o ۆ o olzanî پۆل خۆ
ø * [søːɾ]
ʊ و u gundên جو چو
u وو û hûn لووت چوو
ʉ ۊ لۊت
واکه‌های مرکب
ɑːw او aw bawerî باوک راو
ɑːj ای ay çay دایک چای
ɛw əw ه‌و ew xewn شه‌و گه‌وره
ɛw ه‌و که‌و خه‌و
ɛj ه‌ی ey meya په‌ینژه قه‌ی
oːj ۆی oy soya برۆین زۆی
uːj ووی ûy nûyê چوی رووی
ɑːɥ اۊ داۊ
ʉːɥ ۊ کۊ
ɛɥ ه‌ۊ ته‌ۊله
ɥɑː ۊا دۊات
فوق‌العاده‌ها
آوا ش م ج نگارش
◌ː Ḧemîd حه‌مید حه‌مید [ħɛmiːd]
ˈ◌ sed سه‌د سه‌ [ˈsˤɛd]
◌ʰ çem چه‌م چه‌م [tʃʰɛm]
◌ʷ xulam غولام غولام [xʷɪˈlaːm]
◌ʲ germ گه‌رم گه‌رم [gʲɛɾm]
◌ˠ xas خاس خاس [xɑːsˠ]
◌ˤ sed سه‌د سه‌ [ˈsˤɛd]


همچنین ببینید ویرایش

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش