فهرست سلاطین سلجوقی

(تغییرمسیر از سلاطین سلجوقی)

این مقاله حاوی فهرست سلاطین سلجوقی است.

سلجوقیان بزرگ، ١٠٣٧-۱۱۹۴ ویرایش

# نام نگاره ولادت

وفات

حکومت توضیح
نام دیهیمی لقب نام اصلی آغاز پایان خویشاوندی یادداشت
سلجوقیان بزرگ، ١٠٣٧–۱۱۹۴
۱ طغرل یکم رکن الدین، ابوطالب، بیگ، سلطان محمد   ۹۹۵ - ۱۰۶۳ ١٠٣٧ ۱۰۶۳ پسر میکائیل بنیان‌گذار امپراتوری
۲ آلپ ارسلان عضدالدوله، عضدالدین، ابوشجاع، سلطان محمد   ۱۰۳۹ - ۱۰۷۲ ۱۰۶۳ ۱۰۷۲ برادرزادۀ طغرل یکم به دست سرباز اسیری کشته شد.
۳ ملکشاه یکم جلال الدوله، جلال الدین، ابوالفتح، سلطان حسن   ۱۰۵۵ - ۱۰۹۲ ۱۰۷۲ ۱۰۹۲ پسر آلپ‌ارسلان با زهر خلیفۀ عباسی "المقتدر" کشته شد.
۴ محمود یکم ناصرالدین، ابوالقاسم، سلطان   ۱۰۸۶ - ۱۰۹۴ ۱۰۹۲ ۱۰۹۴ پسر ملکشاه یکم
۵ برکیارق رکن الدین، ابوالمظفر، سلطان محمد   ۱۰۸۰ - ۱۱۰۵ ۱۰۹۴ ۱۱۰۵ پسر ملکشاه یکم
۶ ملکشاه دوم معزالدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۱ - ? ۱۱۰۵ ۱۱۰۵ پسر برکیارق به دست محمد یکم خلع و نابینا شد.
۷ محمد یکم غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان تپر   ۱۰۸۲ - ۱۱۱۸ ۱۱۰۵ ۱۱۱۸ پسر ملکشاه یکم
۸ سنجر معزالدین، ابوالحارث، سلطان احمد   ۱۰۸۷ - ۱۱۵۷ ۱۰۹۷ ۱۱۵۷ پسر ملکشاه یکم
۹ محمود دوم مغیث الدین، سلطان   ۱۱۰۴ - ۱۱۳۱ ۱۱۱۸ ۱۱۳۱ پسر محمد یکم
۱۰ داود مغیث الدین، ابوالفتح، سلطان ? - ۱۱۳۲ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ پسر محمود دوم
۱۱ طغرل دوم رکن الدین، ابوطالب، سلطان ۱۱۰۹ - ۱۱۳۴ ۱۱۳۲ ۱۱۳۴ پسر محمد یکم
۱۲ مسعود غیاث الدین، ابوالفتح، سلطان ۱۱۰۹ - ۱۱۵۲ ۱۱۳۴ ۱۱۵۲ پسر محمد یکم
۱۳ ملکشاه سوم مغیث الدین، سلطان ۱۱۲۸ - ۱۱۶۰ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ پسر محمود دوم
۱۴ محمد دوم غیاث الدین، ابوشجاع، سلطان ۱۱۲۸ - ۱۱۶۰ ۱۱۵۳ ۱۱۶۰ پسر محمود دوم
۱۵ سلیمانشاه معزالدین، ابوالحارث، سلطان ۱۱۱۸ - ۱۱۶۲ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ پسر محمد یکم خلع شد.
۱۶ ارسلان‌شاه رکن الدین، سلطان ۱۱۳۴ - ۱۱۷۶ ۱۱۶۱ ۱۱۷۶ پسر طغرل دوم
۱۷ طغرل سوم نصرت الدین (بنا به اسکندرنامه نظامی)، ابوطالب، سلطان   ? - ۱۱۹۴ ۱۱۷۶ ۱۱۹۴ پسر ارسلان کشته شد.

سلجوقیان کرمان ۱۰۴۱-۱۱۸۷ ویرایش

نام حکمرانی علت مرگ اقدامات مهم
نام حاکم لقب ابتدا انتها
قاورد قرا ارسلان ۴۴۰ ه‍.ق ۴۶۵ ه‍.ق مسموم شدن یا خفه شدن تشکیل حکومت، فتح سیستان، عمان، فارس و قفص و نبرد با سلاجقه
کرمان‌شاه - ۴۶۵ ه‍.ق ۴۶۶ ه‍.ق مرگ طبیعی -
سلطان‌شاه رکن‌الدوله ۴۶۶ ه‍.ق ۴۷۷ ه‍.ق استسقا صلح با ملکشاه بعد از درگیری‌های بین طرفین
توران‌شاه یکم محیی‌الدین - عمادالدین و الدنیا ۴۷۷ ه‍.ق ۴۹۰ ه‍.ق جراحت وارده در جنگ فتح فارس، سرکوب شورش عمان و ایستادگی در برابر ترکان‌خاتون
ایران‌شاه بهاءالدین ۴۹۰ ه‍.ق ۴۹۵ ه‍.ق قتل ایستادگی در برابر سنجر
ارسلان‌شاه یکم محی‌الاسلام و المسلمین ۴۹۵ ه‍.ق ۵۳۷ ه‍.ق مرگ طبیعی رونق دادن به دین و مذهب، توجه به علم و هنر و بهبود روابط با سلاجقه
محمدشاه یکم مغیث‌الدین و الدنیا ۵۳۷ ه‍.ق ۵۵۱ ه‍.ق مرگ طبیعی رونق دادن به علم و ایستادگی در برابر مسعود سلجوقی
طغرل‌شاه محی‌الدنیا و الدین ۵۵۱ ه‍.ق ۵۶۳ ه‍.ق مرگ طبیعی توجه به رعایا و گسترش تجارت
بهرام‌شاه - ۵۶۳ ه‍.ق ۵۷۰ ه‍.ق استسقا جنگ داخلی
ارسلان‌شاه دوم - ۵۷۰ ه‍.ق ۵۷۲ ه‍.ق جراحت وارده در جنگ جنگ داخلی
توران‌شاه دوم - ۵۷۲ ه‍.ق ۵۷۹ ه‍.ق قتل جنگ داخلی و سلطه غزان
محمدشاه دوم - ۵۷۹ ه‍.ق ۵۸۳ ه‍. ق مرگ طبیعی وی از غزان شکست خورد و گریخت و حکومت قاوردیان به پایان رسید.

حکومت کرمان در سال ۱۱۸۷، به دست طغرل سوم سلجوقی افتاد.

سلجوقیان شام ۱۰۷۶-۱۱۱۷ ویرایش

# نام دوران خویشاوندی
از تا
۱ ابوسعید تتش تاج‌الدوله ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ پسر آلپ‌ارسلان
۲ ابوالفتح ملکشاه جلال‌الدوله ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ پسر آلپ‌ارسلان
۳ ابوسعید آق‌سنقر قاسم‌الدوله حاجب ۱۰۸۷ ۱۰۹۴ ...
۴ ابوسعید تتش تاج‌الدوله (بار دوم) ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ پسر آلپ‌ارسلان
۵ فخرالملک رضوان ۱۰۹۵ ۱۱۱۳ پسر تتش
۶ آلپ‌ارسلان تاج‌الدوله لال ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ پسر رضوان
۷ سلطان‌شاه ۱۱۱۴ ۱۱۲۳ پسر رضوان

سلطان‌ها و امیران دمشق:

اتابکان حلب:

سلجوقیان روم ۱۰۷۷-۱۳۰۷ م ویرایش

منظور از روم آناتولی است.

شجره‌نامه ویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم

سلجوقیان کرمان:

سلجوق بن دقاق
میکائیل‌ بن‌ دقاق
چغری‌بیگ
ملک‌قاورد
نخستین شاه آل‌قاورد
توران‌شاه
چهارمین شاه آل‌قاورد
سلطان‌شاه
سومین شاه آل‌قاورد
کرمان‌شاه
دومین شاه آل‌قاورد
ایران‌شاه
پنجمین شاه آل‌قاورد
ارسلان‌شاه
ششمین شاه آل‌قاورد
محمدشاه
هفتمین شاه آل‌قاورد
طغرل‌شاه
هشتمین شاه آل‌قاورد
توران‌شاه‌دوم
یازدهمین شاه آل‌قاورد
بهرام‌شاه
نهمین شاه آل‌قاورد
ارسلان‌شاه‌دوم
دهمین شاه آل‌قاورد
محمدشاه‌دوم
آخرین شاه آل‌قاورد

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  • Islam: Kunst und Architektur