استفاده ویرایش

به وسیلهٔ این الگو توجه کاربران، به ویژه نویسندهٔ مقاله؛ به بازنویسی و تغییر جمله‌بندی عبارت برچسب خورده، به منظور شفاف‌سازی آن، جلب می‌گردد.

جستارهای وابسته ویرایش