۳

(تغییرمسیر از سه)

۳ یا سه، عددی در اعداد طبیعی و سومین عدد از اعداد طبیعی یک رقمی است. عدد سه، چهارمین عدد حسابی می‌باشد. این عدد در مجموعه اعداد اول جای دارد.

→ ۲ ۳ ۴ ←
اصلیسه
ترتیبیسومین
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱, ۳
یونانی
Γ´
رومی
III
پایه ۲۱۱۲
پایه ۳۱۰۳
پایه ۴۳۴
پایه ۵۳۵
پایه ۶۳۶
پایه ۸۳۸
پایه ۱۲۳۱۲
پایه ۱۶۳۱۶
پایه ۲۰۳۲۰
پایه ۳۶۳۳۶

عددی بر ۳ بخش پذیر که مجموع ارقام آن بر ۳ قابل قسمت باشد.

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش