فراوانی عنصرهای شیمیایی در پوسته زمین - زبان‌های دیگر