تربیوم (Terbium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Tb و عدد اتمی آن ۶۵ است.

گادولینیمتربیمدیسپروزیم
-

Tb

Bk
ظاهر
نقرهy white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد تربیم، Tb،‏ 65
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈtɜːrbiəm/‎ TER-bee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۶، f
جرم اتمی استاندارد 158.92535 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f9 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 27, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 8.23 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 7.65 g·cm−۳
نقطه ذوب 1629 K،‎ 1356 °C،‎ 2473 °F
نقطه جوش 3503 K،‎ 3230 °C،‎ 5846 °F
گرمای هم‌جوشی 10.15 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 293 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 28.91 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1789 1979 (2201) (2505) (2913) (3491)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 4, 3, 2, 1
(weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی ? 1.2 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 565.8 کیلوژول بر مول
دومین: 1110 کیلوژول بر مول
سومین: 2114 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 177 pm
شعاع کووالانسی 194±5 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس at 300 K
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly) 1.150 µΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 11.1 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly) 10.3 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2620 m/s
مدول یانگ (α form) 55.7 GPa
مدول برشی (α form) 22.1 GPa
مدول حجمی (α form) 38.7 GPa
نسبت پواسون (α form) 0.261
سختی ویکر 863 MPa
سختی برینل 677 MPa
عدد کاس 7440-27-9
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های تربیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
157Tb syn 71 y ε 0.060 157Gd
158Tb syn 180 y ε 1.220 158Gd
β 0.937 158Dy
159Tb 100% 159Tb ایزوتوپ پایدار است که 94 نوترون دارد

خواص فیزیکی عنصر تربیوم :

  • عدد اتمی: ۶۵
  • جرم اتمی: ۹۲۵۴/۱۵۸
  • نقطه ذوب : C° ۱۳۵۶
  • نقطه جوش: C°۳۲۳۰
  • شعاع اتمی :Å ۲٫۵۱
  • ظرفیت: ۳
  • رنگ: سفید نقره ای
  • حالت استاندارد: جامد