باز کردن منو اصلی

۸۱(هشتاد و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۰ و قبل از ۸۲ قرار دارد. این عدد یک مربع کامل و برابر ۹ به توان ۲ است.

→ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ←
اصلی۸۱
هشتاد و یک
ترتیبیهشتاد و یکم
تجزیه۳×۳×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۸۱
اعداد رومیLXXXI
پایه ۲۱٬۰۱۰٬۰۰۱۲
پایه ۳۱۰٬۰۰۰۳
پایه ۴۱٬۱۰۱۴
پایه ۵۳۱۱۵
پایه ۶۲۱۳۶
پایه ۸۱۲۱۸
پایه ۱۲۶۹۱۲
پایه ۱۶۵۱۱۶
پایه ۲۰۴۱۲۰
پایه ۳۶۲۹۳۶
عربی۸۱