باز کردن منو اصلی

۸۳(هشتاد و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۲ و قبل از ۸۴ قرار دارد.

→ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ←
اصلی ۸۳
هشتاد و سه
ترتیبی هشتاد و سوم
تجزیه اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۸۳
اعداد رومی LXXXIII
پایه ۲ ۱٬۰۱۰٬۰۱۱۲
پایه ۳ ۱۰٬۰۰۲۳
پایه ۴ ۱٬۱۰۳۴
پایه ۵ ۳۱۳۵
پایه ۶ ۲۱۵۶
پایه ۸ ۱۲۳۸
پایه ۱۲ ۶B۱۲
پایه ۱۶ ۵۳۱۶
پایه ۲۰ ۴۳۲۰
پایه ۳۶ ۲B۳۶
عربی ۸۳