۸۹(هشتاد و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۸ و قبل از ۹۰ قرار دارد.

→ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ←
اصلیهشتاد-نه
ترتیبیهشتاد و نهمین
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۸۹،۰
یونانی
ΠΘ´
رومی
LXXXIX
پایه ۲۱۰۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۰۲۲۳
پایه ۴۱۱۲۱۴
پایه ۵۳۲۴۵
پایه ۶۲۲۵۶
پایه ۸۱۳۱۸
پایه ۱۲۷۵۱۲
پایه ۱۶۵۹۱۶
پایه ۲۰۴۹۲۰
پایه ۳۶۲H۳۶
فارسی۸۹