۸۹(هشتاد و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۸ و قبل از ۹۰ قرار دارد.

→ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ←
اصلی۸۹
هشتاد و نه
ترتیبیهشتاد و نهم
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۸۹،۰
یونانی
ΠΘ´
رومی
LXXXIX
پایه ۲۱٬۰۱۱٬۰۰۱۲
پایه ۳۱۰٬۰۲۲۳
پایه ۴۱٬۱۲۱۴
پایه ۵۳۲۴۵
پایه ۶۲۲۵۶
پایه ۸۱۳۱۸
پایه ۱۲۷۵۱۲
پایه ۱۶۵۹۱۶
پایه ۲۰۴۹۲۰
پایه ۳۶۲H۳۶
عربی۸۹