۸۲ (هشتاد و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۱ و قبل از ۸۳ قرار دارد.

→ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ←
اصلی۸۲
هشتاد و دو
ترتیبیهشتاد و دوم
تجزیه۴۱×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴۱٫۸۲
یونانی
ΠΒ´
رومی
LXXXII
پایه ۲۱٬۰۱۰٬۰۱۰۲
پایه ۳۱۰٬۰۰۱۳
پایه ۴۱٬۱۰۲۴
پایه ۵۳۱۲۵
پایه ۶۲۱۴۶
پایه ۸۱۲۲۸
پایه ۱۲۶A۱۲
پایه ۱۶۵۲۱۶
پایه ۲۰۴۲۲۰
پایه ۳۶۲A۳۶
عربی۸۲