۸۷(هشتاد و هفت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۶ و قبل از ۸۸ قرار دارد

→ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ←
اصلیهشتاد-هفت
ترتیبیهشتاد و هفتمین
تجزیه۲۹×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۲۹،۸۷
یونانی
ΠΖ´
رومی
LXXXVII
پایه ۲۱۰۱۰۱۱۱۲
پایه ۳۱۰۰۲۰۳
پایه ۴۱۱۱۳۴
پایه ۵۳۲۲۵
پایه ۶۲۲۳۶
پایه ۸۱۲۷۸
پایه ۱۲۷۳۱۲
پایه ۱۶۵۷۱۶
پایه ۲۰۴۷۲۰
پایه ۳۶۲F۳۶
فارسی۸۸