۸۴ (هشتاد و چهار) یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۳ و قبل از ۸۵ قرار دارد.

→ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ←
اصلی۸۴
هشتاد و چهار
ترتیبیهشتاد و چهارم
تجزیه۷×۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۴،۶،۷،۱۲،۱۴،۲۱،۲۸،۴۲،۸۴
یونانی
ΠΔ´
رومی
LXXXIV
پایه ۲۱٬۰۱۰٬۱۰۰۲
پایه ۳۱۰٬۰۱۰۳
پایه ۴۱٬۱۱۰۴
پایه ۵۳۱۴۵
پایه ۶۲۲۰۶
پایه ۸۱۲۴۸
پایه ۱۲۷۰۱۲
پایه ۱۶۵۴۱۶
پایه ۲۰۴۴۲۰
پایه ۳۶۲C۳۶
عربی۸۴