۹۱(نود و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۰ و قبل از ۹۲ قرار دارد.

→ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ←
اصلی۹۱
نود و یک
ترتیبینود و یکم
تجزیه۱۳×۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۷،۱۳،۹۱
یونانی
ϞΑ´
رومی
XCI
پایه ۲۱٬۰۱۱٬۰۱۱۲
پایه ۳۱۰٬۱۰۱۳
پایه ۴۱٬۱۲۳۴
پایه ۵۳۳۱۵
پایه ۶۲۳۱۶
پایه ۸۱۳۳۸
پایه ۱۲۷۷۱۲
پایه ۱۶۵B۱۶
پایه ۲۰۴B۲۰
پایه ۳۶۲J۳۶
عربی۹۱