۹۸ (نود و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۷ و قبل از ۹۹ قرار دارد.

→ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ←
اصلینود-هشت
ترتیبینود و هشتمین
تجزیه۲×۷×۷
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۷،۱۴،۴۹،۹۸
یونانی
ϞΗ´
رومی
XCVIII
پایه ۲۱۱۰۰۰۱۰۲
پایه ۳۱۰۱۲۲۳
پایه ۴۱۲۰۲۴
پایه ۵۳۴۳۵
پایه ۶۲۴۲۶
پایه ۸۱۴۲۸
پایه ۱۲۸۲۱۲
پایه ۱۶۶۲۱۶
پایه ۲۰۴I۲۰
پایه ۳۶۲Q۳۶
فارسی۹۸