۹۲ (عدد)

عدد ۹۲ به انگلیسی
→ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ←
اصلینود-دو
ترتیبینود و دومین
تجزیه۲۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱,۲,۴,۲۳,۴۶,۹۲
یونانی
ϞΒ´
رومی
XCII
پایه ۲۱۰۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۱۰۲۳
پایه ۴۱۱۳۰۴
پایه ۵۳۳۲۵
پایه ۶۲۳۲۶
پایه ۸۱۳۴۸
پایه ۱۲۷۸۱۲
پایه ۱۶۵C۱۶
پایه ۲۰۴C۲۰
پایه ۳۶۲K۳۶
فارسی۹۲

۹۲(نود و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۱ و قبل از ۹۳ قرار دارد.

در علم ویرایش