۹۷(نود و هفت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۶ و قبل از ۹۸ قرار دارد.

→ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ←
اصلینود-هفت
ترتیبینود و هفتمین
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۹۷
یونانی
ϞΖ´
رومی
XCVII
پایه ۲۱۱۰۰۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۱۲۱۳
پایه ۴۱۲۰۱۴
پایه ۵۳۴۲۵
پایه ۶۲۴۱۶
پایه ۸۱۴۱۸
پایه ۱۲۸۱۱۲
پایه ۱۶۶۱۱۶
پایه ۲۰۴H۲۰
پایه ۳۶۲P۳۶
فارسی۹۷