مختارنامه یک کتاب از آثار فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری (۵۴۰ - ۶۱۸ قمری) از عارفان و شاعران به نام ایرانی است.

همچنین یکی از منابع سریال مختارنامه این کتاب بوده است.