بزرگراه میان‌ایالتی ۵۹

بزرگراهی در جنوب شرقی آمریکا

بزرگراه میان ایالتی ۵۹ (به انگلیسی: Interstate-59، مخفف:I-59) یکی از بزرگراه‌های میان ایالتی آمریکاست. که مسیر شمالی-جنوبی داشته و زیرمجموعه دارد.

Interstate 59 marker

Interstate 59
اطلاعات مسیر
زیستن:۱۹۶۰ – کنون
تقاطع‌های اصلی
پایان South:I‑10 / I‑12 near اسلایدل، لوئیزیانا
 US 98 in هتیزبرگ، میسیسیپی

US 84 in لارل، میسیسیپی
I-20 in مریدیان، میسیسیپی
US-82 in تاسکالوسا، آلاباما
I‑65 in برمینگم، آلاباما
I‑20 in Birmingham, AL

US-431 in گدسدن، آلاباما
پایان North:I‑24 in Wildwood, GA
سیستم بزرگ‌راه
SR 405Georgia 406.svgSR 407

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "List of Interstate Highways," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_Interstate_Highways&oldid=313777045 (accessed September 14, 2009).

سامانه بزرگراه‌های میان ایالتی  
۴ ۵ ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۹ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۹ ۳۰
۳۵ ۳۷ ۳۹ ۴۰ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۹ ۵۵ ۵۷ ۵۹ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۸ ۶۹
۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ (غ) ۷۶ (ش) ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲
۸۳ ۸۴ (غ) ۸۴ (ش) ۸۵ ۸۶ (غ) ۸۶ (ش) ۸۷ ۸۸ (غ) ۸۸ (ش) ۸۹ ۹۰
۹۱ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۹