باز کردن منو اصلی

اشکانیان ۲۴۷ پیش از میلاد تا ۲۲۸ میلادیویرایش

'اشکانیان، ۲۴۷ پیش از میلاد تا ۲۲۸ میلادی'
نام دیهیمی نام مهادین به پارتی نگاره فرنام زادروز- مرگ آغاز شاهی پایان شاهی خویشاوندی یادداشت
ارشک یکم اشک یکم (ارشک) 𐭀𐭓𐭔𐭊   خودمختار، کارن ۲۵۰پ. م ۲۴۷پ. م پدرش از فرزندان ارشک پسر فریبد و شاید از اعقاب اردشیر دوم شاهنشاه هخامنشی
ارشک دوم تیرداد یکم 𐭀𐭓𐭔𐭊   ۲۴۷پ. م ۲۱۱پ. م برادر ارشک
ارشک سوم اردوان یکم   ۲۱۱پ. م ۱۸۵پ. م پسر تیرداد یکم
ارشک چهارم فریبد (فریاپت)   ۱۸۵پ. م ۱۷۰پ. م پسر اردوان یکم یا پسر برادرزادهٔ ارشک یکم
ارشک پنجم فرهاد یکم   شاه بزرگ، یونانی دوست، کارن، برادردوست (فیلادلفوس)[۱] ۱۷۰پ. م ۱۶۴پ. م پسر فریبد (فریاپت)
ارشک ششم مهرداد یکم 𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕   شاهنشاه[۱]، شاه بزرگ، خداوندگار، یزدانزاد، یونانی دوست، برادردوست ۱۶۴پ. م ۱۳۲پ. م پسر فریبد (فریاپت)
ارشک هفتم فرهاد دوم   شاه بزرگ، پدردوست، یزدانزاد، پیروز ۱۳۲پ. م پاییز ۱۲۷پ. م پسر مهرداد یکم در اوایل حکومت خود مادرش ملکه رینو به عنوان نایب السلطنه امپراتوری را اداره میکرد و بعد از مرگ مادر خود حکومت را در دست گرفت و با اقتدار حکومت کرد و بعد در نبرد با مهاجمان بیابانگرد کشته شد.
ارشک هشتم اردوان دوم 𐭍𐭐𐭕𐭓   شاه اکتبر/نوامبر ۱۲۷پ. م سپتامبر/اکتبر ۱۲۶پ. م پسر فریبد (فریاپت) در نبرد با مهاجمان بیابانگرد کشته شد.
ارشک نهم مهرداد دوم 𐭌𐭄𐭓𐭃𐭕   شاه بزرگ، شاهنشاه بزرگ، خدایگان، رهاینده آوریل ۱۲۱پ. م سپتامبر۹۱پ. م
ارشک دهم گودرز یکم شاه بزرگ، خدایگان، یونانی دوست، نیکوکار، خودمختار اوت/سپتامبر ۹۱پ. م در بابل ژوئیه/اوت ۸۷پ. م پسر مهرداد دوم
ارشک یازدهم ارد یکم شاه بزرگ، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست مارس/آوریل۸۰پ. م مارس/آوریل۷۵پ. م شاید پسر مهرداد دوم
ارشک دوازدهم سنتروک شاه بزرگ، یزدانزاد، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست ۱۵۶–۷۰پ. م ۷۷پ. م ۷۰پ. م پسر ناشناس پسر فریبدک پسرِ برادرزاده یِ ارشک یکم
ارشک سیزدهم فرهاد سوم   شاه بزرگ، خداوندگار، نیکوکار، خدایگان، یونانی دوست ۷۰پ. م ۵۷پ. م پسر سنتروک در پی زمینه چینیِ پسرانش کشته شد.
ارشک چهاردهم مهرداد سوم شاه بزرگ، شاهنشاه بزرگ، دادگر، خدایگان، خداوندگار، نیکزاد، یزدانزاد، یونانی دوست ؟۶۵پ. م در ماد ۵۴پ. م در میانرودان پسر فرهاد سوم به فرمان ارددوم کشته شد.
ارشک پانزدهم ارد دوم   شاهنشاه، پدردوست، نیکزاد، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، بنیانگذار مرگ: ۳۷پ. م ۵۷پ. م ۳۸پ. م پسر فرهاد سوم به دست پسرش فرهاد چهارم کشته شد.
ارشک شانزدهم پاکر یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۵۰پ. م در ماد ۹ ژوئن ۳۸پ. م در سوریه پسر ارد دوم در نبرد با رومیان کشته شد.
ارشک هفدهم فرهاد چهارم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست پس از ژوئن ۳۸پ. م ۲پ. م پسر ارد دوم در اثر زمینه چینیِ همسرش تئا اوانیا موزا و پسرش فرهاد پنجم کشته شد.
ارشک هجدهم تیرداد دوم شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، خودمختار، رومی دوست مرگ: پس از ۲۳پ. م ۳۰پ. م بعد از مارس ۲۵پ. م برکنار شد و به روم گریخت.
ارشک نوزدهم فرهاد پنجم
ملکه موزا
شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۹پ. م- پس از ۵م پیش از مه ی۲پ. م ح۵م پسر فرهاد چهارم همراه مادر خود به طور مشترک و رسمی حکومت کرد و ملکه اولین حاکم زن ایرانی بود و بعد از به قتل رسیدن مادرش او برکنار شد و به روم گریخت.
ارشک بیستم ارد سوم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۵م ح۸م در اثر توطئهٔ درباریان در شکارگاه کشته شد.
ارشک بیست و یکم ونون یکم   شاه بزرگ، شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، پیروز مرگ: ۱۹م ح۸م ح۱۲م پسر فرهاد چهارم برکنار شد و به روم رفت.
ارشک بیست و دوم اردوان سوم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۰م ح۴۰م پسر ناشناس شاه ماد
ارشک بیست و سوم تیرداد سوم ۳۵م ۳۶م برکنار شد و به روم گریخت.
ارشک بیست و چهارم گودرز دوم شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۴۰م ۵۱م پسر اردوان سوم
ارشک بیست و پنجم وردان یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۴۰م ۴۶م پسر اردوان سوم در پیِ زمینه چینیِ درباریان در حین شکار کشته شد.
ارشک بیست و ششم ونون دوم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۴۵م در ماد ۵۱م پسر اردوان سوم
ارشک بیست و هفتم بلاش یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست، ارباب ۵۱م ۷۷م پسر ونون دوم
ارشک بیست و هشتم وردان دوم شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۵۵م ۵۸م پسر بلاش یکم
ارشک بیست و نهم بلاش دوم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۷۷م ح۸۹م شاید پسر بلاش یکم
ارشک سی ام پاکر دوم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۷۷م ۱۱۵م شاید پسر بلاش یکم
ارشک سی و یکم اردوان چهارم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۸۰م ۸۱م شاید پسر بلاش یکم
ارشک سی و دوم خسرو یکم   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۸۹م ۱۳۰م شاید پسر بلاش یکم
ارشک سی و سوم بلاش سوم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۰۵م ۱۴۸م شاید پسر بلاش دوم
ارشک سی و چهارم پارتاماسپات   شاهنشاه، نیکوکار، دادگر، خدایگان، یونانی دوست مرگ: پس از ۱۲۳م ۱۱۶م ۱۱۷م پسر خسرو یکم برکنار شد و به روم گریخت. از ۱۱۹ تا ۱۲۳م شاه اوسروئن بود.
ارشک سی و پنجم مهرداد چهارم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۳۰م ح۱۴۵م
ارشک سی و ششم بلاش چهارم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۱۴۷م ۱۹۱م پسر مهرداد چهارم
ارشک سی و هفتم بلاش پنجم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۱۹۱م ۲۰۹م پسر بلاش چهارم
ارشک سی و هشتم خسرو دوم شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ح۱۹۰م ح۱۹۰م شاید پسر بلاش چهارم
ارشک سی و نهم بلاش ششم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۲۰۹م ۲۲۸م پسر بلاش پنجم
ارشک چهلم اردوان پنجم   شاهنشاه، دادگر، خدایگان، یونانی دوست ۲۱۳م ۲۲۶م پسر بلاش پنجم در نبرد با اردشیریکم ساسانی کشته شد.
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ پیرنیا(مشیرالدوله)، حسن، تاریخ ایران باستان، جلد سوم، چاچ سوم1396، انتشارات نیک فرجام.