الگو:جعبه اطلاعات عدد

→ ۷ ۸ ۹ ←
اصلیهشت
ترتیبیهشتمین
تجزیه۲۳
یونانی
Η´
رومی
VIII
پایه ۲۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۳
پایه ۴۲۰۴
پایه ۵۱۳۵
پایه ۶۱۲۶
پایه ۸۱۰۸
پایه ۱۲۸۱۲
پایه ۱۶۸۱۶
پایه ۲۰۸۲۰
پایه ۳۶۸۳۶
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
اصلیخطای لوآ در پودمان:ConvertNumeric در خط 569: Invalid decimal numeral.
ترتیبییکصد و بیست و پنجمین
دستگاه شمارش{{{عددی}}}
تجزیه&#۱۲۳;&#۱۲۳;&#۱۲۳;تجزیه&#۱۲۵;&#۱۲۵;&#۱۲۵;
تجزیه عدد صحیح گاوسی{{{تجزیه عدد صحیح گاوسی}}}
اول{{{اول}}}
مقسوم‌علیه‌ها{{{مقسوم‌علیه}}}
یونانی
خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
رومی
{{{رومی}}}
اعداد رومی (یونی‌کد){{{یونی‌کد رومی}}}
نماد(های) یونی‌کد{{{یونی‌کد}}}
یونانی پیشوند{{{پیشوند یونانی}}}
زبان لاتین پیشوند{{{پیشوند لاتین}}}
زبان انگلیسی باستان پیشوند{{{پیشوند انگلیسی قدیمی}}}
پایه ۲خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۳خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۴خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۵خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۶خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۸خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۱۲خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۱۶خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۲۰خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
پایه ۳۶خطای عبارت: نویسه نقطه‌گذاری شناخته نشده «&»
{{{زبان۱}}}{{{نماد زبان۱}}}
{{{زبان۲}}}{{{نماد زبان۲}}}
{{{زبان۳}}}{{{نماد زبان۳}}}
{{{زبان۴}}}{{{نماد زبان۴}}}
{{{زبان۵}}}{{{نماد زبان۵}}}
{{{زبان۶}}}{{{نماد زبان۶}}}
{{{زبان۷}}}{{{نماد زبان۷}}}
{{{زبان۸}}}{{{نماد زبان۸}}}
{{{زبان۹}}}{{{نماد زبان۹}}}

فارسیویرایش

نمونهٔ خام زیر را در صفحه مورد نظرتان قرار دهید و واردکردن مقدار |عدد= کافی است تا دیگر مقادیر به‌صورت خودکار وارد شوند.

{{جعبه اطلاعات عدد
|عدد      = 
|نام اصلی   = 
|نام ترتیبی  = 
|متن ترتیبی  = 
|عددی     = 
|تجزیه     = 
|تجزیه عدد صحیح گاوسی = 
|اول      = 
|مقسوم‌علیه   = 
|رومی     = 
|یونی‌کد رومی  = 
|یونی‌کد    = 
|پیشوند یونانی = 
|پیشوند لاتین  = 
|پیشوند انگلیسی قدیمی = 
|زبان۱ = 
|نماد زبان۱ = 
|زبان۲ = 
|نماد زبان۲ = 
|زبان۳ = 
|نماد زبان۳ = 
|زبان۴ = 
|نماد زبان۴ = 
|زبان۵ = 
|نماد زبان۵ = 
|زبان۶ = 
|نماد زبان۶ = 
|زبان۷ = 
|نماد زبان۷ = 
|زبان۸ = 
|نماد زبان۸ = 
|زبان۹ = 
|نماد زبان۹ = 
|زبان۱۰ = 
|نماد زبان۱۰ = 
|زبان۱۱ = 
|نماد زبان۱۱ = 
|زبان۱۲ = 
|نماد زبان۱۲ = 
|زبان۱۳ = 
|نماد زبان۱۳ = 
|زبان۱۴ = 
|نماد زبان۱۴ = 
|زبان۱۵ = 
|نماد زبان۱۵ = 
|زبان۱۶ = 
|نماد زبان۱۶ = 
|زبان۱۷ = 
|نماد زبان۱۷ = 
|زبان۱۸ = 
|نماد زبان۱۸ = 
|زبان۱۹ = 
|نماد زبان۱۹ = 
}}

انگلیسیویرایش

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Infobox number
|number    = 
|cardinal   = 
|ordinal    = 
|ordinal text = 
|numeral    = 
|factorization = 
|gaussian integer factorization = 
|prime     = 
|divisor    = 
|roman unicode = 
|unicode    = 
|greek prefix = 
|latin prefix = 
|old english prefix = 
|lang1 = 
|lang1 symbol = 
|lang2 = 
|lang2 symbol
|lang3 = 
|lang3 symbol = 
|lang4 = 
|lang4 symbol = 
|lang5 = 
|lang5 symbol = 
|lang6 = 
|lang6 symbol = 
|lang7 = 
|lang7 symbol = 
|lang8 = 
|lang8 symbol = 
|lang9 = 
|lang9 symbol = 
|lang10 = 
|lang10 symbol = 
|lang11 = 
|lang11 symbol = 
|lang12 = 
|lang12 symbol = 
|lang13 = 
|lang13 symbol = 
|lang14 = 
|lang14 symbol = 
|lang15 = 
|lang15 symbol = 
|lang16 = 
|lang16 symbol = 
|lang17 = 
|lang17 symbol = 
|lang18 = 
|lang18 symbol = 
|lang19 = 
|lang19 symbol = 
}}

زیرالگوهاویرایش