فهرست عناصر جدول تناوبی

جدول زیر، جدول عناصر شیمیایی بر اساس عدد اتمی است. رنگ‌ها بر اساس نوع عنصر طبقه‌بندی شده‌اند. در این جدول همچنین شماره گروه و دوره، جرم اتمی، چگالی، ایزوتوپ، فراوانی، الکترونگاتیویته، دمای جوش و دمای ذوب آورده شده‌است. این فهرست مرجعی جزئی و سریع برای عناصر محسوب می‌گردد؛ لذا برای کسب اطلاعات بیشتر منابع تاییدشده آیوپاک را مطالعه فرمایید.

کلیدویرایش

طبقه‌بندی بر اساس نوع عنصر به تفکیک رنگویرایش

راهنمای عنوان ستون‌هاویرایش

Z همان عدد اتمی، Sym همان نشان شیمیایی، Name همان نام عنصر، Grp همان گروه‌های جدول تناوبی، Prd همان دوره (شیمی)، Weight همان جرم اتمی، Density همان چگالی (گرم بر سانتیمتر مربع)، Melt همان دمای ذوب با واحد کلوین، Boil همان نقطه جوش با واحد کلوین، Heat همان ظرفیت گرمایی با واحد (ژول بر گرم کلوین)، Neg همان الکترونگاتیوی و Abund همان فراوانی عنصر در زمین با واحد ppm وزنی است.

فهرستویرایش

عدد اتمی
نماد
نام
Grp
Prd
جرم
Density
نقطه ذوب
نقطه جوش
Heat
Neg
Abund
۱ H هیدروژن ۱ ۱ ۱٫۰۰۷۹۴(۷)۲ ۳ ۴ ۰٫۰۰۰۰۸۹۸۸ ۱۴٫۱۷۵ ۲۰٫۲۸ ۱۴٫۳۰۴ ۲٫۲۰ ۱۴۰۰
۲ He هلیم ۱۸ ۱ ۴٫۰۰۲۶۰۲(۲)۲ ۴ ۰٫۰۰۰۱۷۸۵ n/a۶ ۴٫۲۲ ۵٫۱۹۳ - ۰٫۰۰۸
۳ Li لیتیم ۱ ۲ ۶٫۹۴۱(۲)الگو:Refef ۰٫۵۳۴ ۴۵۳٫۸۵ ۱۶۱۵ ۳٫۵۸۲ ۰٫۹۸ ۲۰
۴ Be بریلیوم ۲ ۲ ۹٫۰۱۲۱۸۲(۳) ۱٫۸۵ ۱۵۶۰٫۱۵ ۲۷۴۲ ۱٫۸۲۵ ۱٫۵۷ ۲٫۸
۵ B بور ۱۳ ۲ ۱۰٫۸۱۱(۷)۲ ۳ ۴ ۲٫۳۴ ۲۵۷۳٫۱۵ ۴۲۰۰ ۱٫۰۲۶ ۲٫۰۴ ۱۰
۶ C کربن ۱۴ ۲ ۱۲٫۰۱۰۷(۸)۲ ۴ ۲٫۲۶۷ ۳۹۴۸٫۱۵۷ ۴۳۰۰ ۰٫۷۰۹ ۲٫۵۵ ۲۰۰
۷ N نیتروژن ۱۵ ۲ ۱۴٫۰۰۶۷(۲)۲ ۴ ۰٫۰۰۱۲۵۰۶ ۶۳٫۲۹ ۷۷٫۳۶ ۱٫۰۴ ۳٫۰۴ ۱۹
۸ O اکسیژن ۱۶ ۲ ۱۵٫۹۹۹۴(۳)۲ ۴ ۰٫۰۰۱۴۲۹ ۵۰٫۵ ۹۰٫۲۰ ۰٫۹۱۸ ۳٫۴۴ ۴۶۱۰۰۰
۹ F فلوئور ۱۷ ۲ ۱۸٫۹۹۸۴۰۳۲(۵) ۰٫۰۰۱۶۹۶ ۵۳٫۶۳ ۸۵٫۰۳ ۰٫۸۲۴ ۳٫۹۸ ۵۸۵
۱۰ Ne نئون ۱۸ ۲ ۲۰٫۱۷۹۷(۶)۲ ۳ ۰٫۰۰۰۸۹۹۹ ۲۴٫۷۰۳ ۲۷٫۰۷ ۱٫۰۳ - ۰٫۰۰۵
۱۱ Na سدیم ۱ ۳ ۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸(۲) ۰٫۹۷۱ ۳۷۱٫۱۵ ۱۱۵۶ ۱٫۲۲۸ ۰٫۹۳ ۲۳۶۰۰
۱۲ Mg منیزیم ۲ ۳ ۲۴٫۳۰۵۰(۶) ۱٫۷۳۸ ۹۲۳٫۱۵ ۱۳۶۳ ۱٫۰۲۳ ۱٫۳۱ ۲۳۳۰۰
۱۳ Al آلومینیم ۱۳ ۳ ۲۶٫۹۸۱۵۳۸۶(۸) ۲٫۶۹۸ ۹۳۳٫۴ ۲۷۹۲ ۰٫۸۹۷ ۱٫۶۱ ۸۲۳۰۰
۱۴ Si سیلیسیم ۱۴ ۳ ۲۸٫۰۸۵۵(۳)۴ ۲٫۳۲۹۶ ۱۶۸۳٫۱۵ ۳۵۳۸ ۰٫۷۰۵ ۱٫۹ ۲۸۲۰۰۰
۱۵ P فسفر ۱۵ ۳ ۳۰٫۹۷۳۷۶۲(۲) ۱٫۸۲ ۳۱۷٫۲۵ ۵۵۳ ۰٫۷۶۹ ۲٫۱۹ ۱۰۵۰
۱۶ S گوگرد ۱۶ ۳ ۳۲٫۰۶۵(۵)۲ ۴ ۲٫۰۶۷ ۳۸۸٫۵۱ ۷۱۷٫۸ ۰٫۷۱ ۲٫۵۸ ۳۵۰
۱۷ Cl کلر ۱۷ ۳ ۳۵٫۴۵۳(۲)۲ ۳ ۴ ۰٫۰۰۳۲۱۴ ۱۷۲٫۳۱ ۲۳۹٫۱۱ ۰٫۴۷۹ ۳٫۱۶ ۱۴۵
۱۸ Ar آرگون ۱۸ ۳ ۳۹٫۹۴۸(۱)۲ ۴ ۰٫۰۰۱۷۸۳۷ ۸۳٫۹۶ ۸۷٫۳۰ ۰٫۵۲ - ۳٫۵
۱۹ K پتاسیم ۱ ۴ ۳۹٫۰۹۸۳(۱) ۰٫۸۶۲ ۳۳۶٫۵ ۱۰۳۲ ۰٫۷۵۷ ۰٫۸۲ ۲۰۹۰۰
۲۰ Ca کلسیم ۲ ۴ ۴۰٫۰۷۸(۴)۲ ۱٫۵۴ ۱۱۱۲٫۱۵ ۱۷۵۷ ۰٫۶۴۷ ۱ ۴۱۵۰۰
۲۱ Sc اسکاندیم ۳ ۴ ۴۴٫۹۵۵۹۱۲(۶) ۲٫۹۸۹ ۱۸۱۲٫۱۵ ۳۱۰۹ ۰٫۵۶۸ ۱٫۳۶ ۲۲
۲۲ Ti تیتانیم ۴ ۴ ۴۷٫۸۶۷(۱) ۴٫۵۴ ۱۹۳۳٫۱۵ ۳۵۶۰ ۰٫۵۲۳ ۱٫۵۴ ۵۶۵۰
۲۳ V وانادیم ۵ ۴ ۵۰٫۹۴۱۵(۱) ۶٫۱۱ ۲۱۷۵٫۱۵ ۳۶۸۰ ۰٫۴۸۹ ۱٫۶۳ ۱۲۰
۲۴ Cr کروم ۶ ۴ ۵۱٫۹۹۶۱(۶) ۷٫۱۵ ۲۱۳۰٫۱۵ ۲۹۴۴ ۰٫۴۴۹ ۱٫۶۶ ۱۰۲
۲۵ Mn منگنز ۷ ۴ ۵۴٫۹۳۸۰۴۵(۵) ۷٫۴۴ ۱۵۱۹٫۱۵ ۲۳۳۴ ۰٫۴۷۹ ۱٫۵۵ ۹۵۰
۲۶ Fe آهن ۸ ۴ ۵۵٫۸۴۵(۲) ۷٫۸۷۴ ۱۸۰۸٫۱۵ ۳۱۳۴ ۰٫۴۴۹ ۱٫۸۳ ۵۶۳۰۰
۲۷ Co کبالت ۹ ۴ ۵۸٫۹۳۳۱۹۵(۵) ۸٫۸۶ ۱۷۶۸٫۱۵ ۳۲۰۰ ۰٫۴۲۱ ۱٫۸۸ ۲۵
۲۸ Ni نیکل ۱۰ ۴ ۵۸٫۶۹۳۴(۴) ۸٫۹۱۲ ۱۷۲۶٫۱۵ ۳۱۸۶ ۰٫۴۴۴ ۱٫۹۱ ۸۴
۲۹ Cu مس ۱۱ ۴ ۶۳٫۵۴۶(۳)۴ ۸٫۹۶ ۱۳۵۷٫۷۵ ۲۸۳۵ ۰٫۳۸۵ ۱٫۹ ۶۰
۳۰ Zn روی ۱۲ ۴ ۶۵٫۳۸(۲) ۷٫۱۳۴ ۶۹۲٫۸۸ ۱۱۸۰ ۰٫۳۸۸ ۱٫۶۵ ۷۰
۳۱ Ga گالیم ۱۳ ۴ ۶۹٫۷۲۳(۱) ۵٫۹۰۷ ۳۰۲٫۹۱ ۲۴۷۷ ۰٫۳۷۱ ۱٫۸۱ ۱۹
۳۲ Ge ژرمانیم ۱۴ ۴ ۷۲٫۶۴(۱) ۵٫۳۲۳ ۱۲۱۱٫۴۵ ۳۱۰۶ ۰٫۳۲ ۲٫۰۱ ۱٫۵
۳۳ As آرسنیک ۱۵ ۴ ۷۴٫۹۲۱۶۰(۲) ۵٫۷۷۶ ۱۰۹۰٫۱۵۷ ۸۸۷ ۰٫۳۲۹ ۲٫۱۸ ۱٫۸
۳۴ Se سلنیم ۱۶ ۴ ۷۸٫۹۶(۳)۴ ۴٫۸۰۹ ۴۹۴٫۱۵ ۹۵۸ ۰٫۳۲۱ ۲٫۵۵ ۰٫۰۵
۳۵ Br برم ۱۷ ۴ ۷۹٫۹۰۴(۱) ۳٫۱۲۲ ۲۶۶٫۰۵ ۳۳۲٫۰ ۰٫۴۷۴ ۲٫۹۶ ۲٫۴
۳۶ Kr کریپتون ۱۸ ۴ ۸۳٫۷۹۸(۲)۲ ۳ ۰٫۰۰۳۷۳۳ ۱۱۵٫۹۳ ۱۱۹٫۹۳ ۰٫۲۴۸ ۳ <۰٫۰۰۱
۳۷ Rb روبیدیم ۱ ۵ ۸۵٫۴۶۷۸(۳)۲ ۱٫۵۳۲ ۳۱۲٫۷۹ ۹۶۱ ۰٫۳۶۳ ۰٫۸۲ ۹۰
۳۸ Sr استرانسیم ۲ ۵ ۸۷٫۶۲(۱)۲ ۴ ۲٫۶۴ ۱۰۴۲٫۱۵ ۱۶۵۵ ۰٫۳۰۱ ۰٫۹۵ ۳۷۰
۳۹ Y ایتریم ۳ ۵ ۸۸٫۹۰۵۸۵(۲) ۴٫۴۶۹ ۱۷۹۹٫۱۵ ۳۶۰۹ ۰٫۲۹۸ ۱٫۲۲ ۳۳
۴۰ Zr زیرکونیم ۴ ۵ ۹۱٫۲۲۴(۲)۲ ۶٫۵۰۶ ۲۱۲۵٫۱۵ ۴۶۸۲ ۰٫۲۷۸ ۱٫۳۳ ۱۶۵
۴۱ Nb نیوبیم ۵ ۵ ۹۲٫۹۰۶۳۸(۲) ۸٫۵۷ ۲۷۴۱٫۱۵ ۵۰۱۷ ۰٫۲۶۵ ۱٫۶ ۲۰
۴۲ Mo مولیبدن ۶ ۵ ۹۵٫۹۶(۲)۲ ۱۰٫۲۲ ۲۸۹۰٫۱۵ ۴۹۱۲ ۰٫۲۵۱ ۲٫۱۶ ۱٫۲
۴۳ Tc تکنسیم ۷ ۵ [۹۸]۱ ۱۱٫۵ ۲۴۷۳٫۱۵ ۵۱۵۰ - ۱٫۹ <۰٫۰۰۱
۴۴ Ru روتنیم ۸ ۵ ۱۰۱٫۰۷(۲)۲ ۱۲٫۳۷ ۲۵۲۳٫۱۵ ۴۴۲۳ ۰٫۲۳۸ ۲٫۲ ۰٫۰۰۱
۴۵ Rh رودیم ۹ ۵ ۱۰۲٫۹۰۵۵۰(۲) ۱۲٫۴۱ ۲۲۳۹٫۱۵ ۳۹۶۸ ۰٫۲۴۳ ۲٫۲۸ ۰٫۰۰۱
۴۶ Pd پالادیم ۱۰ ۵ ۱۰۶٫۴۲(۱)۲ ۱۲٫۰۲ ۱۸۲۵٫۱۵ ۳۲۳۶ ۰٫۲۴۴ ۲٫۲ ۰٫۰۱۵
۴۷ Ag نقره ۱۱ ۵ ۱۰۷٫۸۶۸۲(۲)۲ ۱۰٫۵۰۱ ۱۲۳۴٫۱۵ ۲۴۳۵ ۰٫۲۳۵ ۱٫۹۳ ۰٫۰۷۵
۴۸ Cd کادمیم ۱۲ ۵ ۱۱۲٫۴۱۱(۸)۲ ۸٫۶۹ ۵۹۴٫۳۳ ۱۰۴۰ ۰٫۲۳۲ ۱٫۶۹ ۰٫۱۵۹
۴۹ In ایندیم ۱۳ ۵ ۱۱۴٫۸۱۸(۳) ۷٫۳۱ ۴۲۹٫۹۱ ۲۳۴۵ ۰٫۲۳۳ ۱٫۷۸ ۰٫۲۵
۵۰ Sn قلع ۱۴ ۵ ۱۱۸٫۷۱۰(۷)۲ ۷٫۲۸۷ ۵۰۵٫۲۱ ۲۸۷۵ ۰٫۲۲۸ ۱٫۹۶ ۲٫۳
۵۱ Sb آنتیموان ۱۵ ۵ ۱۲۱٫۷۶۰(۱)۲ ۶٫۶۸۵ ۹۰۴٫۰۵ ۱۸۶۰ ۰٫۲۰۷ ۲٫۰۵ ۰٫۲
۵۲ Te تلوریم ۱۶ ۵ ۱۲۷٫۶۰(۳)۲ ۶٫۲۳۲ ۷۲۲٫۸ ۱۲۶۱ ۰٫۲۰۲ ۲٫۱ ۰٫۰۰۱
۵۳ I ید ۱۷ ۵ ۱۲۶٫۹۰۴۴۷(۳) ۴٫۹۳ ۳۸۶٫۶۵ ۴۵۷٫۴ ۰٫۲۱۴ ۲٫۶۶ ۰٫۴۵
۵۴ Xe زنون ۱۸ ۵ ۱۳۱٫۲۹۳(۶)۲ ۳ ۰٫۰۰۵۸۸۷ ۱۶۱٫۴۵ ۱۶۵٫۰۳ ۰٫۱۵۸ ۲٫۶ <۰٫۰۰۱
۵۵ Cs سزیم ۱ ۶ ۱۳۲٫۹۰۵۴۵۱۹(۲) ۱٫۸۷۳ ۳۰۱٫۷ ۹۴۴ ۰٫۲۴۲ ۰٫۷۹ ۳
۵۶ Ba باریم ۲ ۶ ۱۳۷٫۳۲۷(۷) ۳٫۵۹۴ ۱۰۰۲٫۱۵ ۲۱۷۰ ۰٫۲۰۴ ۰٫۸۹ ۴۲۵
۵۷ La لانتان ۶ ۱۳۸٫۹۰۵۴۷(۷)۲ ۶٫۱۴۵ ۱۱۹۳٫۱۵ ۳۷۳۷ ۰٫۱۹۵ ۱٫۱ ۳۹
۵۸ Ce سریم ۶ ۱۴۰٫۱۱۶(۱)۲ ۶٫۷۷ ۱۰۷۱٫۱۵ ۳۷۱۶ ۰٫۱۹۲ ۱٫۱۲ ۶۶٫۵
۵۹ Pr پرازئودیمیم ۶ ۱۴۰٫۹۰۷۶۵(۲) ۶٫۷۷۳ ۱۲۰۴٫۱۵ ۳۷۹۳ ۰٫۱۹۳ ۱٫۱۳ ۹٫۲
۶۰ Nd نئودیمیم ۶ ۱۴۴٫۲۴۲(۳)۲ ۷٫۰۰۷ ۱۲۸۹٫۱۵ ۳۳۴۷ ۰٫۱۹ ۱٫۱۴ ۴۱٫۵
۶۱ Pm پرومتیم ۶ [۱۴۵]۱ ۷٫۲۶ ۱۲۰۴٫۱۵ ۳۲۷۳ - - <۰٫۰۰۱
۶۲ Sm ساماریم ۶ ۱۵۰٫۳۶(۲)۲ ۷٫۵۲ ۱۳۴۵٫۱۵ ۲۰۶۷ ۰٫۱۹۷ ۱٫۱۷ ۷٫۰۵
۶۳ Eu یوروپیم ۶ ۱۵۱٫۹۶۴(۱)۲ ۵٫۲۴۳ ۱۰۹۵٫۱۵ ۱۸۰۲ ۰٫۱۸۲ ۱٫۲ ۲
۶۴ Gd گادولینیم ۶ ۱۵۷٫۲۵(۳)۲ ۷٫۸۹۵ ۱۵۸۵٫۱۵ ۳۵۴۶ ۰٫۲۳۶ ۱٫۲ ۶٫۲
۶۵ Tb تربیم ۶ ۱۵۸٫۹۲۵۳۵(۲) ۸٫۲۲۹ ۱۶۳۰٫۱۵ ۳۵۰۳ ۰٫۱۸۲ ۱٫۲ ۱٫۲
۶۶ Dy دیسپروزیم ۶ ۱۶۲٫۵۰۰(۱)۲ ۸٫۵۵ ۱۶۸۰٫۱۵ ۲۸۴۰ ۰٫۱۷ ۱٫۲۲ ۵٫۲
۶۷ Ho هولمیم ۶ ۱۶۴٫۹۳۰۳۲(۲) ۸٫۷۹۵ ۱۷۴۳٫۱۵ ۲۹۹۳ ۰٫۱۶۵ ۱٫۲۳ ۱٫۳
۶۸ Er اربیم ۶ ۱۶۷٫۲۵۹(۳)۲ ۹٫۰۶۶ ۱۷۹۵٫۱۵ ۳۵۰۳ ۰٫۱۶۸ ۱٫۲۴ ۳٫۵
۶۹ Tm تولیم ۶ ۱۶۸٫۹۳۴۲۱(۲) ۹٫۳۲۱ ۱۸۱۸٫۱۵ ۲۲۲۳ ۰٫۱۶ ۱٫۲۵ ۰٫۵۲
۷۰ Yb ایتربیم ۶ ۱۷۳٫۰۵۴(۵)۲ ۶٫۹۶۵ ۱۰۹۷٫۱۵ ۱۴۶۹ ۰٫۱۵۵ ۱٫۱ ۳٫۲
۷۱ Lu لوتتیم ۳ ۶ ۱۷۴٫۹۶۶۸(۱)۲ ۹٫۸۴ ۱۹۳۶٫۱۵ ۳۶۷۵ ۰٫۱۵۴ ۱٫۲۷ ۰٫۸
۷۲ Hf هافنیم ۴ ۶ ۱۷۸٫۴۹(۲) ۱۳٫۳۱ ۲۵۰۰٫۱۵ ۴۸۷۶ ۰٫۱۴۴ ۱٫۳ ۳
۷۳ Ta تانتال ۵ ۶ ۱۸۰٫۹۴۷۸۸(۲) ۱۶٫۶۵۴ ۳۲۶۹٫۱۵ ۵۷۳۱ ۰٫۱۴ ۱٫۵ ۲
۷۴ W تنگستن ۶ ۶ ۱۸۳٫۸۴(۱) ۱۹٫۲۵ ۳۶۸۰٫۱۵ ۵۸۲۸ ۰٫۱۳۲ ۲٫۳۶ ۱٫۳
۷۵ Re رنیوم ۷ ۶ ۱۸۶٫۲۰۷(۱) ۲۱٫۰۲ ۳۴۵۳٫۱۵ ۵۸۶۹ ۰٫۱۳۷ ۱٫۹ <۰٫۰۰۱
۷۶ Os اسمیم ۸ ۶ ۱۹۰٫۲۳(۳)۲ ۲۲٫۶۱ ۳۳۰۰٫۱۵ ۵۲۸۵ ۰٫۱۳ ۲٫۲ ۰٫۰۰۲
۷۷ Ir ایریدیم ۹ ۶ ۱۹۲٫۲۱۷(۳) ۲۲٫۵۶ ۲۷۱۶٫۱۵ ۴۷۰۱ ۰٫۱۳۱ ۲٫۲ ۰٫۰۰۱
۷۸ Pt پلاتین ۱۰ ۶ ۱۹۵٫۰۸۴(۹) ۲۱٫۴۶ ۲۰۴۵٫۱۵ ۴۰۹۸ ۰٫۱۳۳ ۲٫۲۸ ۰٫۰۰۵
۷۹ Au طلا ۱۱ ۶ ۱۹۶٫۹۶۶۵۶۹(۴) ۱۹٫۲۸۲ ۱۳۳۷٫۷۳ ۳۱۲۹ ۰٫۱۲۹ ۲٫۵۴ ۰٫۰۰۴
۸۰ Hg جیوه ۱۲ ۶ ۲۰۰٫۵۹(۲) ۱۳٫۵۳۳۶ ۲۳۴٫۴۳ ۶۳۰ ۰٫۱۴ ۲ ۰٫۰۸۵
۸۱ Tl تالیم ۱۳ ۶ ۲۰۴٫۳۸۳۳(۲) ۱۱٫۸۵ ۵۷۷٫۱۵ ۱۷۴۶ ۰٫۱۲۹ ۱٫۶۲ ۰٫۸۵
۸۲ Pb سرب ۱۴ ۶ ۲۰۷٫۲(۱)۲ ۴ ۱۱٫۳۴۲ ۶۰۰٫۷۵ ۲۰۲۲ ۰٫۱۲۹ ۲٫۳۳ ۱۴
۸۳ Bi بیسموت ۱۵ ۶ ۲۰۸٫۹۸۰۴۰(۱) ۹٫۸۰۷ ۵۴۴٫۶۷ ۱۸۳۷ ۰٫۱۲۲ ۲٫۰۲ ۰٫۰۰۹
۸۴ Po پولونیم ۱۶ ۶ [۲۱۰]۱ ۹٫۳۲ ۵۲۷٫۱۵ ۱۲۳۵ - ۲ <۰٫۰۰۱
۸۵ At آستاتین ۱۷ ۶ [۲۱۰]۱ ۷ ۵۷۵٫۱۵ ۶۱۰ - ۲٫۲ <۰٫۰۰۱
۸۶ Rn رادون ۱۸ ۶ [۲۲۲]۱ ۰٫۰۰۹۷۳ ۲۰۲٫۱۵ ۲۱۱٫۳ ۰٫۰۹۴ - <۰٫۰۰۱
۸۷ Fr فرانسیم ۱ ۷ [۲۲۳]۱ ۱٫۸۷ ۳۰۰٫۱۵ ۹۵۰ - ۰٫۷ <۰٫۰۰۱
۸۸ Ra رادیم ۲ ۷ [۲۲۶]۱ ۵٫۵ ۹۷۳٫۱۵ ۲۰۱۰ - ۰٫۹ <۰٫۰۰۱
۸۹ Ac اکتینیم ۷ [۲۲۷]۱ ۱۰٫۰۷ ۱۳۲۳٫۱۵ ۳۴۷۱ ۰٫۱۲ ۱٫۱ <۰٫۰۰۱
۹۰ Th توریم ۷ ۲۳۲٫۰۳۸۰۶(۲)۱ ۲ ۱۱٫۷۲ ۲۰۲۸٫۱۵ ۵۰۶۱ ۰٫۱۱۳ ۱٫۳ ۹٫۶
۹۱ Pa پروتاکتینیم ۷ ۲۳۱٫۰۳۵۸۸(۲)۱ ۱۵٫۳۷ ۱۸۷۳٫۱۵ ۴۳۰۰ - ۱٫۵ <۰٫۰۰۱
۹۲ U اورانیوم ۷ ۲۳۸٫۰۲۸۹۱(۳)۱ ۱۸٫۹۵ ۱۴۰۵٫۱۵ ۴۴۰۴ ۰٫۱۱۶ ۱٫۳۸ ۲٫۷
۹۳ Np نپتونیوم ۷ [۲۳۷]۱ ۲۰٫۴۵ ۹۱۳٫۱۵ ۴۲۷۳ - ۱٫۳۶ <۰٫۰۰۱
۹۴ Pu پلوتونیم ۷ [۲۴۴]۱ ۱۹٫۸۴ ۹۱۳٫۱۵ ۳۵۰۱ - ۱٫۲۸ <۰٫۰۰۱
۹۵ Am امریسیم ۷ [۲۴۳]۱ ۱۳٫۶۹ ۱۲۶۷٫۱۵ ۲۸۸۰ - ۱٫۳ ۰۸
۹۶ Cm کوریم ۷ [۲۴۷]۱ ۱۳٫۵۱ ۱۳۴۰٫۱۵ ۳۳۸۳ - ۱٫۳ ۰
۹۷ Bk برکلیم ۷ [۲۴۷]۱ ۱۴٫۷۹ ۱۲۵۹٫۱۵ ۹۸۳ - ۱٫۳ ۰
۹۸ Cf کالیفرنیم ۷ [۲۵۱]۱ ۱۵٫۱ ۱۹۲۵٫۱۵ ۱۱۷۳ - ۱٫۳ ۰
۹۹ Es اینشتینیم ۷ [۲۵۲]۱ ۱۳٫۵ ۱۱۳۳٫۱۵ - - ۱٫۳ ۰
۱۰۰ Fm فرمیم ۷ [۲۵۷]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۱ Md مندلیفیم ۷ [۲۵۸]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۲ No نوبلیم ۷ [۲۵۹]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۳ Lr لارنسیم ۳ ۷ [۲۶۲]۱ - - - - ۱٫۳ ۰
۱۰۴ Rf رادرفوردیم ۴ ۷ [۲۶۱]۱ ۱۸٫۱ - - - - ۰
۱۰۵ Db دوبنیم ۵ ۷ [۲۶۲]۱ ۳۹ - - - - ۰
۱۰۶ Sg سیبورگیم ۶ ۷ [۲۶۶]۱ ۳۵ - - - - ۰
۱۰۷ Bh بوریم ۷ ۷ [۲۶۴]۱ ۳۷ - - - - ۰
۱۰۸ Hs هاسیم ۸ ۷ [۲۶۷]۱ ۴۱ - - - - ۰
۱۰۹ Mt مایتنریم ۹ ۷ [۲۶۸]۱ ۳۵ - - - - ۰
۱۱۰ Ds دارمشتادیم ۱۰ ۷ [۲۷۱]۱ - - - - - ۰
۱۱۱ Rg رونتگنیوم ۱۱ ۷ [۲۷۲]۱ - - - - - ۰
۱۱۲ Cn کوپرنیسیم ۱۲ ۷ [۲۸۵]۱ - - - - - ۰
۱۱۳ Nh نیهونیوم ۱۳ ۷ [۲۸۴]۱ - - - - - ۰
۱۱۴ Fl فلروویوم ۱۴ ۷ [۲۸۹]۱ - - - - - ۰
۱۱۵ Mc مسکوویم ۱۵ ۷ [۲۸۸]۱ - - - - - ۰
۱۱۶ Lv لیورموریوم ۱۶ ۷ [۲۹۲]۱ - - - - - ۰
۱۱۷ Ts تنسین ۱۷ ۷ [۲۹۵]۱ - - - - - ۰
۱۱۸ Og اوگانسون ۱۸ ۷ [۲۹۴]۱ - - - - - ۰

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 • ^  The element does not have any stable nuclides, and a value in brackets, e.g. [209], indicates the mass number of the longest-lived isotope of the element. However, three elements, thorium, protactinium, and uranium, have a characteristic terrestrial isotopic composition, and thus their standard atomic weights are given.
 • ^  The isotopic composition of this element varies in some geological specimens, and the variation may exceed the uncertainty stated in the table.
 • ^  The isotopic composition of the element can vary in commercial materials, which can cause the atomic weight to deviate significantly from the given value.
 • ^  The isotopic composition varies in terrestrial material such that a more precise atomic weight can not be given.
 • ^  The atomic weight of commercial lithium can vary between 6.939 and 6.996—analysis of the specific material is necessary to find a more accurate value.
 • ^  Does not solidify at 1 atm, even near absolute zero, but does at 2.5 MPa at 0.95K.
 • ^  Sublimes at 1 atm
 • ^  عنصر فرااورانیم elements 95 and above only exist in physics laboratories.

منابعویرایش

 • M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure Appl. Chem. IUPAC. 78 (11): 2051–۲۰۶۶. doi:10.1351/pac200678112051. (for atomic weights of elements with atomic numbers from ۱–۱۰۲)
 • M. E. Wieser (2007). "IUPAC Standard Atomic Weights Revised (۲۰۰۷)". IUPAC. Retrieved 2008-07-07.
 • Sonzogni, Alejandro. "Interactive Chart of Nuclides". National Nuclear Data Center: Brookhaven National Laboratory. Retrieved 2008-06-06. (for atomic weights of elements with atomic numbers ۱۰۳–۱۱۸)