فهرست نخست‌وزیران ایران

فهرست زیر نام کسانی است که در ایران به نخست‌وزیری (رئیس‌الوزرایی) رسیده‌اند و شامل نخست‌وزیران دوره‌های فترت یا استبداد صغیر در سال‌های ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۸ نیز هستند.

کلید رنگ
(برای احزاب سیاسی)
نام نگاره زایش–مرگ آغاز وزارت پایان وزارت حزب سیاسی رئیس حکومت
State Flag of Iran (1924).svgدولت عِلّیه ایران (۱۲۸۵–۱۳۰۴)
۱ نصرالله مشیرالدوله NKMOD.jpg ۱۲۱۹ –۱۲۸۶ ه‍.خ ۹ مرداد ۱۲۸۵ ه‍.خ ۱۸ اسفند ۱۲۸۵ ه‍.خ مستقل Mohammad Ali Shah.jpg
محمدعلی شاه
۲ سلطانعلی وزیر افخم وزیر افخم.jpg ۱۲۸۴ ه‍. ق–۱۲۹۷ ه‍.خ ۶ صفر ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۲ فروردین ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۱۶ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۸ اردیبهشت ۱۲۸۶ ه‍.خ)

مستقل
۳ علی‌اصغر اتابک Atabak.jpg ۱۲۷۵ ه‍. ق–۱۲۸۶ ه‍.خ ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۲۱ رجب ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۸ شهریور ۱۲۸۶[پانویس ۱] ه‍.خ)

مستقل
۴ احمد مشیرالسلطنه Moshirossaltaneh.jpg ۱۲۵۹ ه‍. ق–۱۲۹۷ ه‍.خ ۷ شعبان ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۲۳ شهریور ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۱۰ رمضان ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۲۴ مهر ۱۲۸۶ ه‍.خ)

مستقل
۵ ابوالقاسم ناصرالملک Naserolmolk2.jpg ۱۲۷۲ ه‍. ق–۱۳۰۶ ه‍.خ ۱۸ رمضان ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۳ آبان ۱۲۸۶ ه‍.خ)

۱۴ ذیقعدهٔ ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۱۴ آذر ۱۲۸۶ ه‍.خ)

مستقل
۶ حسینقلی نظام‌السلطنه Hosseingholi Nezamossaltaneh.jpg ۱۲۴۸ ه‍. ق–۱۳۲۶ ه‍.ق ۱۶ ذیقعدهٔ ۱۳۲۵ ه‍.ق

(۳۰ آذر ۱۲۸۶ ه‍.خ)

آخر ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ ه‍.ق

(۱۰ خرداد ۱۲۸۷ه‍.خ)

مستقل
۷ احمد مشیرالسلطنه[پانویس ۲] Moshirossaltaneh.jpg ۱۲۵۹ ه‍. ق–۱۲۹۷ ه‍.خ ۱۴ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ ه‍.ق

(تداخل تاریخ‌ها از منبع است)

۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۲۷ ه‍.ق مستقل
۸ کامران میرزا Kamran Mirza.jpg ۱۲۳۵–۱۳۰۷ ه‍.خ ۹ اردیبهشت ۱۲۸۸ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۸ مستقل
ابوالقاسم ناصرالملک

(کابینه به نام او تشکیل شد؛
ولی او مسئولیت را نپذیرفت)

۱۲۷۲ ه‍. ق–۱۳۰۶ ه‍.خ ۱۲ اردیبهشت ۱۲۸۸ ۱۸ اردیبهشت ۱۲۸۸ مستقل
۹ جواد سعدالدوله[پانویس ۳] Mirza Javad Khan Sa'd od-Dowle.jpg ۱۲۵۷ ه‍. ق–۱۳۰۸ ه‍.خ ۱۸ اردیبهشت ۱۲۸۸ ۲۲ تیر ۱۲۸۸[پانویس ۴] مستقل
کابینهٔ بدون نخست‌وزیر ۲۶ تیر ۱۲۸۸ ۸ مهر ۱۲۸۸ AhmadShahQajar2.jpg
احمد شاه
۱۰ محمدولی سپهدار اعظم Sepahsalar-e Azam-e Tonekaboni.jpg ۱۲۶۴ ه‍. ق–۱۳۰۵ ه‍.خ ۸ مهر ۱۲۸۸[پانویس ۵] ۲ مرداد ۱۲۸۹ مستقل
۱۱ حسن مستوفی‌الممالک Mostowfi.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۱۱ ه‍.خ ۱۷ رجب ۱۳۲۸ ه‍.ق

(۳ امرداد ۱۲۸۹ ه‍.خ)

۲۴ صفر ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۴ اسفند ۱۲۸۹ ه‍.خ)

مستقل
۱۲ محمدولی سپهدار اعظم Sepahsalar-e Azam-e Tonekaboni.jpg ۱۲۶۴ ه‍. ق–۱۳۰۵ ه‍.خ ۱۰ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۲۰ اسفند ۱۲۸۹ ه‍.خ)

۲۷ تیر ۱۲۹۰ اعتدالیون
۱۳ نجفقلی صمصام‌السلطنه Samsam Saltaneh.jpg ۱۲۷۰ ه‍. ق–۱۳۰۹ ه‍.خ ۲۷ رجب ۱۳۲۹ ه‍.ق

(۲ امرداد ۱۲۹۰ ه‍.خ)

۱۲۹۱ ه‍.خ مستقل
۱۴ محمدعلی علاءالسلطنه Ala'ossaltaneh.jpg ۱۲۵۴ ه‍. ق–۱۳۳۶ ه‍.ق ۱ بهمن ۱۲۹۱ ه‍.خ امرداد ۱۲۹۳ ه‍.خ مستقل
۱۵ حسن مستوفی‌الممالک Mostowfi.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۱۱ ه‍.خ ۲۶ امرداد ۱۲۹۳ ۲۰ اسفند ۱۲۹۳ مستقل
۱۶ حسن مشیرالدوله Hassan Pirnia.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۱۴ ه‍.خ ۲۴ اسفند ۱۲۹۳ ۷ اردیبهشت ۱۲۹۴

(۹ جمادی‌الثانی ۱۳۳۳ ه‍.ق

از دفتر هیئت دولت)

مستقل
۱۷ عبدالمجید عین‌الدوله Ein-oddole.jpg ۱۲۶۱ ه‍. ق–۱۳۰۶ ه‍.خ ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ ه‍.ق

۱۰ اردیبهشت ۱۲۹۴

۱۱ تیر ۱۲۹۴ مستقل
۱۸ حسن مستوفی‌الممالک Mostowfi.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۱۱ ه‍.خ ۱۲ مرداد ۱۲۹۴ ۱۲ دی ۱۲۹۴ مستقل
۱۹ عبدالحسین فرمانفرما Farmanfarma.jpg ۱۲۷۶ ه‍. ق–۱۳۱۸ ه‍.خ ۱۵ دی ۱۲۹۴ ۱۲ اسفند ۱۲۹۴ مستقل
۲۰ محمدولی سپهسالار اعظم Sepahsalar-e Azam-e Tonekaboni.jpg ۱۲۶۴ ه‍. ق–۱۳۰۵ ه‍.خ ۱۴ اسفند ۱۲۹۴ شهریور ۱۲۹۵ اعتدالیون
۲۱ حسن وثوق‌الدوله Hassan Vosough od-Dowleh.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۲۹ ه‍.خ ۱۷ مرداد ۱۲۹۵ (تداخل

از منبع است)

۶ خرداد ۱۲۹۶ مستقل
۲۲ محمدعلی علاءالسلطنه Ala'ossaltaneh.jpg ۱۲۵۴ ه‍. ق–۱۳۳۶ ه‍.ق ۸ خرداد ۱۲۹۶ ۲۸ آبان ۱۲۹۶ مستقل
۲۳ عبدالمجید عین‌الدوله Ein-oddole.jpg ۱۲۶۱ ه‍. ق–۱۳۰۶ ه‍.خ ۲۸ آبان ۱۲۹۶ [۲۶] دی ۱۲۹۶ مستقل
۲۴ حسن مستوفی‌الممالک Mostowfi.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۱۱ ه‍.خ ۷ دی ۱۲۹۶ ۵ اردیبهشت ۱۲۹۷ مستقل
۲۵ نجفقلی صمصام‌السلطنه Samsam Saltaneh.jpg ۱۲۷۰ ه‍. ق–۱۳۰۹ ه‍.خ ۸ اردیبهشت ۱۲۹۷ ۱۱ مرداد ۱۲۹۷ مستقل
۲۶ حسن وثوق‌الدوله Hassan Vosough od-Dowleh.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۲۹ ه‍.خ ۱۱ مرداد ۱۲۹۷ ۳ تیر ۱۲۹۹ مستقل
۲۷ حسن مشیرالدوله Hassan Pirnia.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۱۴ ه‍.خ ۱۰ تیر ۱۲۹۹ ۴ آبان ۱۲۹۹ مستقل
۲۸ فتح‌الله سپهدار اعظم Sepahdar.jpg ۱۲۳۴–۱۳۱۷ ه‍.خ ۵ آبان ۱۲۹۹ ۳ اسفند ۱۲۹۹[پانویس ۶] مستقل
۲۹ سید ضیاءالدین طباطبایی SeyyedZiaTabatabai.jpg ۱۲۷۰ ه‍. خ–۱۳۴۸ ه‍.خ ۳ اسفند ۱۲۹۹ ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ مستقل
۳۰ احمد قوام‌السلطنه AhmadGhavam2.jpg ۱۲۵۲ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ ۲۷ دی ۱۳۰۰ مستقل
۳۱ حسن مشیرالدوله Hassan Pirnia.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۱۴ ه‍.خ ۲ بهمن ۱۳۰۰ ۲۲ خرداد ۱۳۰۱ مستقل
۳۲ احمد قوام‌السلطنه AhmadGhavam2.jpg ۱۲۵۲ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۲۷ خرداد ۱۳۰۱ ۲۹ دی ۱۳۰۱ مستقل
۳۳ حسن مستوفی‌الممالک Mostowfi.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۱۱ ه‍.خ ۲۵ بهمن ۱۳۰۱ ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ مستقل
۳۴ حسن مشیرالدوله Hassan Pirnia.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۱۴ ه‍.خ ۲۴ خرداد ۱۳۰۲ آخر شهریور ۱۳۰۲ مستقل
۳۵ رضاخان سردارسپه
Reza shah uniform.jpg
۱۲۵۶ ه‍. خ–۱۳۲۳ ه‍.خ آبان ۱۳۰۲ ۲۱ آذر ۱۳۰۴ ارتش
State flag of the Imperial State of Iran (with standardized lion and sun).svgکشور شاهنشاهی ایران (۱۳۰۴–۱۳۵۷)
محمدعلی فروغی (سرپرست) Mohammad Ali Foroughi.jpg ۱۲۵۷ ه‍. خ–۱۳۲۱ ه‍.خ ۲۹ آذر ۱۳۰۴ ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ حزب تجدد
Reza Shah The Great photo.jpg

رضا شاه
۳۶ حسن مستوفی Mostowfi.jpg ۱۲۹۲ ه‍. ق–۱۳۱۱ ه‍.خ ۱۵ خرداد ۱۳۰۵ ۵ خرداد ۱۳۰۶ حزب تجدد
۳۷ مهدی‌قلی هدایت Hedayat mehdiqoli.jpg ۷ شعبان ۱۲۸۰ ه‍. ق–۱۳۳۴ ۱۱ خرداد ۱۳۰۶ ۲۱ شهریور ۱۳۱۲ حزب تجدد
۳۸ محمدعلی فروغی Mohammad Ali Foroughi.jpg ۱۲۵۷ ه‍. خ–۱۳۲۱ ه‍.خ ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ ۱۰ آذر ۱۳۱۴ حزب تجدد
۳۹ محمود جم Mahmoud Djam 02.jpg ۱۲۶۴ ه‍. خ–۱۳۴۸ ه‍.خ ۱۱ آذر ۱۳۱۴ ۳ آبان ۱۳۱۸ مستقل
۴۰ احمد متین‌دفتری Ahmad Matin-Daftari.jpg ۱۲۷۵ ه‍. خ–۱۳۵۰ ه‍.خ ۳ آبان ۱۳۱۸ ۴ تیر ۱۳۱۹ مستقل
۴۱ علی منصور Mansorolmolk.jpg ۱۲۶۶ ه‍. خ–۱۳۵۳ ه‍.خ ۵ تیر ۱۳۱۹ ۵ شهریور ۱۳۲۰ مستقل
۴۲ محمدعلی فروغی Mohammad Ali Foroughi.jpg ۱۲۵۷ ه‍. خ–۱۳۲۱ ه‍.خ ۵ شهریور ۱۳۲۰ ۱۷ اسفند ۱۳۲۰ مستقل
۴۳ علی سهیلی Portrait of Ali Soheili.jpg ۱۲۷۵ ه‍. خ–۱۳۳۷ ه‍.خ ۱۸ اسفند ۱۳۲۰ ۸ مرداد ۱۳۲۱ مستقل Shah of iran.png
محمدرضا شاه
۴۴ احمد قوام AhmadGhavam2.jpg ۱۲۵۲ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۱۸ مرداد ۱۳۲۱ ۲۴ بهمن ۱۳۲۱ مستقل
۴۵ علی سهیلی Portrait of Ali Soheili.jpg ۱۲۷۵ ه‍. خ–۱۳۳۷ ه‍.خ ۲۸ بهمن ۱۳۲۱ ۲۵ اسفند ۱۳۲۲ مستقل
۴۶ محمد ساعد Portrait of Mohammad Sa'ed.jpg ۱۲۵۹ ه‍. خ–۱۳۵۲ ه‍.خ ۶ فروردین ۱۳۲۳ ۱۸ آبان ۱۳۲۳[پانویس ۷] مستقل
۴۷ مرتضی‌قلی بیات Morteza-Qoli Bayat.jpg ۱۲۶۶ ه‍. خ–۱۳۳۶ ه‍.خ ۳۰ آبان ۱۳۲۳ ۲۸ فروردین ۱۳۲۴ مستقل
۴۸ ابراهیم حکیمی Ebrahim Hakimi.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۳۸ ه‍.خ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۴ ۱۳ خرداد ۱۳۲۴ مستقل
۴۹ محسن صدر Mohsen Sadr.png ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۴۱ ه‍.خ ۱۶ خرداد ۱۳۲۴ ۲۹ مهر ۱۳۲۴ مستقل
۵۰ ابراهیم حکیمی Ebrahim Hakimi.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۳۸ ه‍.خ ۹ آبان ۱۳۲۴ ۳۰ دی ۱۳۲۴ مستقل
۵۱ احمد قوام AhmadGhavam2.jpg ۱۲۵۲ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۸ بهمن ۱۳۲۴ ۱ آذر ۱۳۲۶ حزب دموکرات ایران
۵۲ رضا حکمت Hekmat sardar fakher.jpg ۱۸۹۱–۱۹۷۸ ۲۶ آذر ۱۳۲۶ ۶ دی ۱۳۲۶ (استعفا داد) مستقل
۵۳ ابراهیم حکیمی Ebrahim Hakimi.jpg ۱۲۵۰ ه‍. خ–۱۳۳۸ ه‍.خ ۶ دی ۱۳۲۶ ۱۸ خرداد ۱۳۲۷ مستقل
۵۴ عبدالحسین هژیر Hazhir.jpg ۱۹۰۲–۱۹۴۹ ۲۳ خرداد ۱۳۲۷ ۱۶ آبان ۱۳۲۷ مستقل
۵۵ محمد ساعد Portrait of Mohammad Sa'ed.jpg ۱۲۵۹ ه‍. خ–۱۳۵۲ ه‍.خ ۲۲ آبان ۱۳۲۷ ۲ فروردین ۱۳۲۹ مستقل
۵۶ علی منصور Mansorolmolk.jpg ۱۲۶۶ ه‍. خ–۱۳۵۳ ه‍.خ ۸ فروردین ۱۳۲۹ ۵ تیر ۱۳۲۹ مستقل
۵۷ حاج‌علی رزم‌آرا Ali-razmarapic.jpg ۱۲۸۰ ه‍. خ–۱۳۲۹ ه‍.خ ۶ تیر ۱۳۲۹ ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ (ترور شد) ارتش
خلیل فهیمی (سرپرست) Khalil Fahimi.jpg ۱۸۷۶–۱۹۵۳ ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ۲۱ اسفند ۱۳۲۹ مستقل
۵۸ حسین علاء Hossein Ala'.jpg ۱۲۶۱ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۲۱ اسفند ۱۳۲۹ ۶ اردیبهشت ۱۳۳۰ مستقل
۵۹ محمد مصدق Dr Mohammad Mosaddeq.jpg ۱۸۸۲–۱۹۶۷ ۸ اردیبهشت ۱۳۳۰ ۲۶ تیر ۱۳۳۱ جبههٔ ملی ایران
۶۰ احمد قوام AhmadGhavam2.jpg ۱۲۵۲ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۲۷ تیر ۱۳۳۱ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ حزب دموکرات ایران
۶۱ محمد مصدق Dr Mohammad Mosaddeq.jpg ۱۸۸۲–۱۹۶۷ ۳۱ تیر ۱۳۳۱ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲[پانویس ۸] جبههٔ ملی ایران
۶۲ فضل‌الله زاهدی Fazlollah zahedi.jpg ۱۸۹۷–۱۹۶۳ ۲۲ یا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ ارتش
۶۳ حسین علاء Hossein Ala'.jpg ۱۲۶۱ ه‍. خ–۱۳۳۴ ه‍.خ ۱۷ فروردین ۱۳۳۴ ۱۴ فروردین ۱۳۳۶ مستقل
۶۴ منوچهر اقبال Manuchehr Eghbal.jpg ۱۲۸۸ ه‍. خ–۱۳۵۶ ه‍.خ ۱۵ فروردین ۱۳۳۶ ۷ شهریور ۱۳۳۹ حزب ملّیون
۶۵ جعفر شریف‌امامی Jafar Sharif-Emami portrait.jpg ۱۲۸۹ ه‍. خ–۱۳۷۸ ه‍.خ ۹ شهریور ۱۳۳۹ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۴۰ مستقل
۶۶ علی امینی Aliamini.jpg ۱۹۰۵–۱۹۹۲ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۴۰ ۲۷ تیر ۱۳۴۱ مستقل
۶۷ اسدالله علم Portrait of Asadollah Alam.jpg ۱۹۱۹–۱۹۷۸ ۲۸ تیر ۱۳۴۱ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ حزب مردم
۶۸ حسنعلی منصور Hassan Ali Mansur.jpg ۱۹۲۳–۱۹۶۵ ۱۷ اسفند ۱۳۴۲ ۶ بهمن ۱۳۴۳ (ترور شد) حزب ایران نوین
۶۹ امیرعباس هویدا Hoveyda.jpg ۱۹۱۹–۱۹۷۹ ۶ بهمن ۱۳۴۳ ۱۵ مرداد ۱۳۵۶ حزب ایران نوین

حزب رستاخیز
۷۰ جمشید آموزگار Jamshid Amouzegar Speech - Jan 1978.jpg ۱۹۲۳–۲۰۱۶ ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ ۵ شهریور ۱۳۵۷ حزب رستاخیز
۷۱ جعفر شریف‌امامی Jafar Sharif-Emami portrait.jpg ۱۹۱۰–۱۹۹۸ ۵ شهریور ۱۳۵۷ ۱۵ آبان ۱۳۵۷ مستقل
۷۲ غلامرضا ازهاری Azhari.jpg ۱۹۱۲–۲۰۰۱ ۱۵ آبان ۱۳۵۷ ۱۲ دی ۱۳۵۷ ارتش
۷۳ شاپور بختیار Bakhtiar.jpg ۱۹۱۵–۱۹۹۱ ۱۴ دی ۱۳۵۷ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ مستقل
Flag of Iran.svgجمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷ تا کنون)
۷۴ مهدی بازرگان Mehdi Bazargan Portrait.jpg ۱۹۰۷–۱۹۹۵ ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ ۱۵ آبان ۱۳۵۸ نهضت آزادی
شورای انقلاب اسلامی
(رئیس شورای انقلاب: ابوالحسن بنی‌صدر)
(سرپرست نهاد نخست‌وزیری: صادق طباطبایی)
۱۵ آبان ۱۳۵۸ ۲۱ مرداد ۱۳۵۹
۷۵ محمدعلی رجایی Mohammad-Ali Rajai.png ۱۹۳۳–۱۹۸۱ ۲۱ مرداد ۱۳۵۹ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰ حزب جمهوری اسلامی President of iran Abolhassan Banisadr.jpg
ابوالحسن بنی‌صدر
۷۶ محمدجواد باهنر Mohammad Javad Bahonar.jpg ۱۹۳۳–۱۹۸۱ ۱۳ مرداد ۱۳۶۰ ۸ شهریور ۱۳۶۰ (ترور شد) حزب جمهوری اسلامی Rjaee.jpg
محمدعلی رجایی
محمدرضا مهدوی کنی (سرپرست)
Mohammad-Reza Mahdavi Kani.jpg
۱۹۳۱–۲۰۱۴ ۱۱ شهریور ۱۳۶۰ ۹ آبان ۱۳۶۰ جامعهٔ روحانیت مبارز
۷۷ میرحسین موسوی خامنه Mir-Hossein Mousavi.jpg ۱۹۴۲– ۱۱ آبان ۱۳۶۰ ۲۴ مرداد ۱۳۶۸ (استعفا داد) حزب جمهوری اسلامی

مستقل
Jumu'ah pray Ali Kamenei as Jumu'ah Imam.jpg

سید علی خامنه‌ای
این منصب حکومتی در پی همه‌پرسی ۶ مرداد ۱۳۶۸ حذف شد و «رئیس‌جمهور ایران» ریاست هیئت وزیران را عهده‌دار شد.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

 1. ترور شد.
 2. در دورهٔ رئیس‌الوزرایی او مجلس به توپ بسته شد و استبداد صغیر آغاز گشت.
 3. محمدعلی‌شاه ابوالقاسم ناصرالملک را که در خارج از کشور بود مأمور تشکیل دولت کرد و تا رسیدن او جواد سعدالدوله موقتاً گردانندهٔ کابینه بود. ناصرالملک قبول کار نکرد و به ایران نیامد.
 4. تهران به‌دست مشروطه‌خواهان فتح شد. ۳ روز بعد محمدعلی‌شاه استعفا داد.
 5. پس از فتح تهران، بنا به رأی شورای عالی رجال و روحانیون کابینه‌ای بدون رئیس‌الوزرا در تاریخ ۲۶ تیر ۱۲۸۸ تشکیل گردید و در تاریخ ۸ مهر ۱۲۸۸ محمدولی سپهدار اعظم رسماً کابینه تشکیل داد.
 6. کودتا شد.
 7. پس از پایان کار کابینهٔ محمد ساعد، مجلس به نخست‌وزیری محمد مصدق تمایل نشان داد و ملاقاتی در ۲۳ آبان ۱۳۲۳ میان شاه و مصدق رخ داد. شاه شرایط مصدق برای پذیرش سمت نخست‌وزیری را نپذیرفت و نخست‌وزیری مصدق منتفی شد.
 8. با کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ برکنار شد.

منابعویرایش

 • سفری، محمدعلی، مشروطه‌سازان، نشر علم چمران
 • کتاب «از سید ضیاء تا بختیار»، نوشته: مسعود بهنود، چاپ: تهران، نشر جاویدان، ۱۳۶۹.
 • محمودیان، علی‌اکبر، نگاهی به تهران از آغاز تاکنون، با همکاری: هوشنگ قاسمی، غلامرضا هوشمند فینی، و…، ناشر: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی.
 • ایران‌مهر، امید. «۱۲۹۳: سال بی‌طرفی در جنگ جهانی». تاریخ ایرانی. بایگانی‌شده از اصلی در ۱۴ آوریل ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۱۴ آوریل ۲۰۲۰.

پیوند به بیرونویرایش