باز کردن منو اصلی

درگاه:جغرافیا/رده‌ها و موضوعات

صفحه اصلی   رده‌ها و موضوعات   درگاه‌ها و پروژه‌ها
ویرایش درگاه جغرافیا

A globus
گیتاشناسی یا جغرافیا در حقیقت مطالعهٔ روابط بین جوامع متشکل انسانی و محیط زندگی آن‌هاست. به بیانی دیگر جغرافیا دانشی‌است که دربارهٔ سطح زمین و پدیده‌های طبیعی، آب‌وهوا، رستنی‌ها، خاک، فراورده‌ها و پراکندگی آن‌ها بر روی زمین و روابط آن‌ها با انسان گفتگو می‌کند. هر یک از موارد مورد بررسی این دانش رشتهٔ ویژه‌ای مانند زمین‌شناسی، هواشناسی،ستاره‌شناسی، مردم‌شناسی، و زیست‌شناسی را پدید آورده‌است. جغرافیا مطالعهٔ زمین و اراضی، سیما، جمعیت و پدیده‌هایش است. جغرافیای نوین نظم و انضباطی فراگیر است که در درجهٔ نخست به دنبال درک زمین و همهٔ پیچیدگی‌های انسان و طبیعت بوده‌است و تنها منحصر به چیزها و جایشان نیست، بلکه در مورد آنکه چگونه تغییر کرده و خواهند کرد نیز هست. جغرافیا به عنوان «پلی میان انسان و علوم فیزیکی»، به دو شاخهٔ اصلی «جغرافیای انسانی» و «جغرافیای فیزیکی» بخش شده‌است. ادامه...
ویرایش رده‌ها
C Puzzle.png
شرق
شهر
ویرایش موضوعات اصلی


جغرافیای عمومی

رده:جغرافیا بر پایه کشور


سرزمین‌ها


شهر


جغرافیای زمین


فهرست‌های اماکن

جغرافیای طبیعی

جغرافیای انسانی

جغرافیای زیستی و بوم‌شناسی


اقلیم‌شناسی


ژئومورفولوژی (زمین‌ریخت‌شناسی)


زمین‌شناسی


آب‌نگاری

طبقه بندی سیستم‌های رودخانه - حوزه آبخیز - منابع آب


هیدرولوژی


فنی و جغرافیایی

ردیابی در فضا


جغرافیا و جمعیت


برنامه ریزی


جغرافیای اقتصادی


ژئوپلیتیک