الگو:تبارنامه شاهنشاهان اشکانی

اردشیر دوم (هخامنشی)
فریاپد
تیرداد یکمارشک
اردوان یکمارشک دوم
فریاپت
فرهاد یکماردوان دومباگاشامیروان یکممهرداد یکمرینو
مهرداد دومروشنکاردواناردوان سومسیناتروکارشکپرنجمفرهاد دوماوبولنارودگونه
فرهاد سومتلئونیکهاردشیر
آشی آباترهگودرز یکمآریازاده اتومامهرداد سومآزادهارد یکمایشپوبرزه
سیاکهمهرداد سومارد دومپیروز تنهوردانایشتر
آرشاممهردادداریوشاردشیر؟
فرهاد چهارمموزاپاکور یکم
بهنام دوم
فرهاد پنجم
نامعلومبهنام یکمگیوبلاش یکم
تیرداد دومسینابارِسارد سومگودرز دومتیردادمهردادفرهادسیناموسوردان دومپاکور دوم
اردوان چهارمبلاش دومباگاسیسمهرداد چهارم (اشکانی)سِنبِریونارِس
مهرداد میشانیآکسی دارِسپارتاماسیریسخسرو (اشکانی)
بلاش سوم
بلاش چهارمپارتاماسپاتسخسرو دومتیرداد سوم
بلاش پنجم
رِو یکماردوان پنجمبلاش ششم
سوراآرتاوازد

شاهان اشکانیویرایش

توضیح: ح علامت اختصاری حدود است.

منابعویرایش

 • پیرنیا، حسن (مشیرالدوله)، ایران باستانی، آرایان ۱۳۹۴
 • مقاله شجره نامه اشکانیان
 • مقالات درباره شاهان اشکانی
 • تاریخ ایران - دکتر خنجی
 • تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز، ا.آ. گرانتوسکی - م.آ. داندامایو، مترجم، کیخسرو کشاورزی، ناشر: مروارید ۱۳۸۵
 • پیگولووسکایا: تاریخ ایران از عهد باستان تا قرن ۱۸، ترجمه کریم کشاورز، تهران، ۱۳۵۳.
 • تاریخ اشکانیان - میخایل میخائیلوویچ دیاکونوف، ترجمه کریم کشاورز، تهران
 • تاریخ اجتماعی ایران. مرتضی راوندی. (جلد ۱) ۱۳۵۴
 • پژوهشی بر سکه های اشکانی: عنوان‌های سلطنتی، ضرابخانه‌ها و شمایل‌شناسی، اشکان، گرشاسبی، تهران، آریارمنا. ۱۳۹۷
 • تاریخ ایران باستان. دیاکونوف، میخائیل میخائیلوویچ. روحی ارباب. انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم ۱۳۸۰
 • ولسکی، یوزف. شاهنشاهی اشکانی، چاپ اول. ترجمه مرتضی ثاقب فر. تهران: ققنوس، ۱۳۸۳. x- 452–311–964