الگو:جعبه اطلاعات پلوتونیم

نپتونیمپلوتونیمآمریسیم
Sm

Pu

(Uqo)
ظاهر
silvery white, tarnishing to dark gray in air
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد پلوتونیم، Pu،‏ ۹۴
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه |]]، ۷، f
جرم اتمی استاندارد {{{atomic mass}}} گرم بر مول
آرایش الکترونی [Rn] 5f6 7s2
الکترون به لایه ۲, ۸, ۱۸, ۳۲, ۲۴, ۸, ۲
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) ۱۹٫۸۱۶ g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب ۱۶٫۶۳ g·cm−۳
نقطه ذوب ۹۱۲٫۵ K،‎ ۶۳۹٫۴ °C،‎ ۱۱۸۲٫۹ °F
نقطه جوش ۳۵۰۵ K،‎ ۳۲۲۸ °C،‎ ۵۸۴۲ °F
گرمای هم‌جوشی ۲٫۸۲ کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر ۳۳۳٫۵ کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی ۳۵٫۵ کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین)       ۲۵۱۱ ۲۹۲۶ ۳۴۹۹
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن ۷, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱
((an amphoteric oxide))
الکترونگاتیوی ۱٫۲۸ (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: {{{1st ionization energy}}} کیلوژول بر مول
شعاع اتمی ۱۵۹ pm
شعاع کووالانسی ۱۸۷±۱ pm
متفرقه
مغناطیس paramagnetic
مقاومت ویژه الکتریکی (0 °C) ۱٫۴۶۰Ω·m
رسانایی گرمایی (300 K) 6.74 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) ۴۶٫۷ µm·m−1·K−1
سرعت صوت ۲۲۶۰ m/s
مدول یانگ ۹۶ GPa
مدول برشی ۴۳ GPa
نسبت پواسون ۰٫۲۱
عدد کاس ۷۴۴۰-۰۷-۵
تاریخچه