الگو:جعبه اطلاعات گالیم

رویگالیمژرمانیم
Al

Ga

In
ظاهر
نقره-white
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد گالیم، Ga،‏ 31
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'icon']ˈɡæliəm/‎ GAL-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه post-فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۱۳، ۴، p
جرم اتمی استاندارد 69.723 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Ar] 4s2 3d10 4p1
الکترون به لایه 2, 8, 18, 3
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 5.91 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.095 g·cm−۳
نقطه ذوب 302.9146 K،‎ 29.7646 °C،‎ 85.5763 °F
نقطه جوش 2477 K،‎ 2204 °C،‎ 3999 °F
گرمای هم‌جوشی 5.59 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 254 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 25.86 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1310 1448 1620 1838 2125 2518
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2, 1
(آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی 1.81 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش
(more)
نخستین: 578.8 کیلوژول بر مول
دومین: 1979.3 کیلوژول بر مول
سومین: 2963 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 135 pm
شعاع کووالانسی 122±3 pm
شعاع واندروالانسی 187 pm
متفرقه
مغناطیس diamagnetic
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 270 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 40.6 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 1.2 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 2740 m/s
مدول یانگ 9.8 GPa
نسبت پواسون 0.47
سختی موس 1.5
سختی برینل 60 MPa
عدد کاس 7440-55-3
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های گالیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
69Ga 60.11% 69Ga ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون دارد
71Ga 39.89% 71Ga ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون دارد