باز کردن منو اصلی
منگنزآهنکبالت
-

Fe

Ru
ظاهر
lustrous metallic with a grayish tinge
A rough wedge of silvery metal

Spectral lines of Iron
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد آهن، Fe،‏ 26
تلفظ به انگلیسی US: ‎/.ərn/‎; UK: ‎/ˈaɪərn/‎
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۸، ۴، d
جرم اتمی استاندارد 55.845 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Ar] 3d6 4s2
الکترون به لایه 2, 8, 14, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 7.874 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 6.98 g·cm−۳
نقطه ذوب 1811 K،‎ 1538 °C،‎ 2800 °F
نقطه جوش 3134 K،‎ 2862 °C،‎ 5182 °F
گرمای هم‌جوشی 13.81 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 340 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 25.10 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1728 1890 2091 2346 2679 3132
ویژگی‌های اتمی
الکترونگاتیوی 1.83 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش
(more)
نخستین: 762.5 کیلوژول بر مول
دومین: 1561.9 کیلوژول بر مول
سومین: 2957 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 126 pm
شعاع کووالانسی 132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm
متفرقه
ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس ferromagnetic
1043 K
مقاومت ویژه الکتریکی (20 °C) 96.1 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 80.4 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (دمای اتاق) (electrolytic)
5120 m·s−1
مدول یانگ 211 GPa
مدول برشی 82 GPa
مدول حجمی 170 GPa
نسبت پواسون 0.29
سختی موس 4
سختی ویکر 608 MPa
سختی برینل 490 MPa
عدد کاس 7439-89-6
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های آهن
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
54Fe 5.8% >3.1×1022y 2ε capture ? 54Cr
55Fe syn 2.73 y ε capture 0.231 55Mn
56Fe 91.72% 56Fe ایزوتوپ پایدار است که 30 نوترون دارد
57Fe 2.2% 57Fe ایزوتوپ پایدار است که 31 نوترون دارد
58Fe 0.28% 58Fe ایزوتوپ پایدار است که 32 نوترون دارد
59Fe syn 44.503 d β 1.565 59Co
60Fe syn 2.6×106 y β 3.978 60Co