باز کردن منو اصلی
استرانسیمایتریمزیرکونیم
Sc

Y

Lu
ظاهر
سفید نقره‌ای
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد ایتریم، Y،‏ 39
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈɪtriəm/‎ IT-ree-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۳، ۵، d
جرم اتمی استاندارد 88.90585 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Kr] 4d1 5s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 4.472 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 4.24 g·cm−۳
نقطه ذوب 1799 K،‎ 1526 °C،‎ 2779 °F
نقطه جوش 3609 K،‎ 3336 °C،‎ 6037 °F
گرمای هم‌جوشی 11.42 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 365 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 26.53 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1883 2075 (2320) (2627) (3036) (3607)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3, 2, 1 (weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.22 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 600 کیلوژول بر مول
دومین: 1180 کیلوژول بر مول
سومین: 1980 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 180 pm
شعاع کووالانسی 190±7 pm
متفرقه
ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (α, poly) 596 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 17.2 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (α, poly)
10.6 µm/(m·K)
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 3300 m/s
مدول یانگ 63.5 GPa
مدول برشی 25.6 GPa
مدول حجمی 41.2 GPa
نسبت پواسون 0.243
سختی برینل 589 MPa
عدد کاس 7440-65-5
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های ایتریم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
87Y syn 3.35 d ε - 87Sr
γ 0.48, 0.38D -
88Y syn 106.6 d ε - 88Sr
γ 1.83, 0.89 -
89Y 100% 89Y ایزوتوپ پایدار است که 50 نوترون دارد
90Y syn 2.67 d β 2.28 90Zr
γ 2.18 -
91Y syn 58.5 d β 1.54 91Zr
γ 1.20 -

منابع

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.