الگو:جعبه اطلاعات لوتتیم

ایتربیملوتتیمهافنیم
Y

Lu

Lr
ظاهر
نقره‌ای-سفید
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد لوتتیم، Lu،‏ 71
تلفظ به انگلیسی ‎/ljuːˈtʃiəm/‎
lew-TEE-shee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه لانتانید
توصیحات مربوط به گروه گاه جزو فلزات واسطه به شما می‌رود.
گروه، دوره، بلوک n/a، ۶، d
جرم اتمی استاندارد 174.9668(4) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 6s2 4f14 5d1
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 9, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 9.841 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 9.3 g·cm−۳
نقطه ذوب 1925 K،‎ 1652 °C،‎ 3006 °F
نقطه جوش 3675 K،‎ 3402 °C،‎ 6156 °F
گرمای هم‌جوشی ca. 22 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 414 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 26.86 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 1906 2103 2346 (2653) (3072) (3663)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 3 (weakly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.27 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 523.5 کیلوژول بر مول
دومین: 1340 کیلوژول بر مول
سومین: 2022.3 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 174 pm
شعاع کووالانسی 17±8 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (دمای اتاق) (poly) 582 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 16.4 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (دمای اتاق) (poly) 9.9 µm/(m·K)
مدول یانگ 68.6 GPa
مدول برشی 27.2 GPa
مدول حجمی 47.6 GPa
نسبت پواسون 0.261
سختی ویکر 1160 MPa
سختی برینل 893 MPa
عدد کاس 7439-94-3
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های لوتتیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
173Lu syn 1.37 y ε 0.671 173Yb
174Lu syn 3.31 y ε 1.374 174Yb
175Lu 97.41% 175Lu ایزوتوپ پایدار است که 104 نوترون دارد
176Lu 2.59% 3.78×1010y β 1.193 176Hf

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics (PDF). CRC press. 2000. ISBN 0849304814.