باز کردن منو اصلی

کالیفرنیوم (Californium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Cf و عدد اتمی آن ۹۸ است.

برکلیمکالیفرنیماینشتینیم
Dy

Cf

(Uqo)
ظاهر
نقرهy
A very small disc of silvery metal, magnified to show its metallic texture
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد کالیفرنیم، Cf،‏ 98
تلفظ به انگلیسی ‎/ˌkælˈfɔːrniəm/‎
KAL-ə-FOR-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک [[عنصر گروه {{{group}}}|{{{group}}}]]، ۷، f
جرم اتمی استاندارد (251) گرم بر مول
آرایش الکترونی [Rn] 5f10 7s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 28, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 15.1 g·cm−۳
نقطه ذوب 1173 K،‎ 900 °C،‎ 1652 °F
نقطه جوش 1743 K،‎ 1470 °C،‎ 2678 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3, 4
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
متفرقه
عدد کاس 7440-71-3
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های کالیفرنیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
248Cf syn 333.5 d SF - -
α 6.361 244Cm
249Cf syn 351 y SF - -
α 6.295 245Cm
250Cf syn 13.08 y α 6.128 246Cm
SF - -
251Cf syn 898 y α 6.176 247Cm
252Cf syn 2.645 y α 6.217 248Cm
SF - -
253Cf syn 17.81 d β 0.285 253Es
α 6.124 249Cm
254Cf syn 60.5 d SF - -
α 5.926 250Cm
کالیفرنیوم

خواص فیزیکی عنصر کالیفرنیم :

  • عدد اتمی:۹۸
  • جرم اتمی:۲۵۲٫۰۸
  • نقطه ذوب : C°۹۰۰
  • شعاع فلزی : pm ۲۵۹
  • ظرفیت:۳و۴
  • رنگ: متالیک
  • حالت استاندارد: رادیو اکتیو
  • نام گروه:اکتنید