الگو:جعبه اطلاعات اسمیم

رنیماسمیمایریدیم
Ru

Os

Hs
ظاهر
آبی نقره‌ای
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد اسمیم، Os،‏ 76
تلفظ به انگلیسی ‎/ˈɒzmiəm/‎ OZ-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۸، ۶، d
جرم اتمی استاندارد 190.23 گرم بر مول
آرایش الکترونی [Xe] 4f14 5d6 6s2
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 14, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
چگالی (نزدیک به دمای اتاق) 22.59 g·cm−۳
چگالی مایع در نقطه ذوب 20 g·cm−۳
نقطه ذوب 3306 K،‎ 3033 °C،‎ 5491 °F
نقطه جوش 5285 K،‎ 5012 °C،‎ 9054 °F
گرمای هم‌جوشی 57.85 کیلوژول بر مول
گرمای تبخیر 738 کیلوژول بر مول
ظرفیت گرمایی 24.7 کیلوژول بر مول
فشار بخار
فشار (پاسکال) ۱ ۱۰ ۱۰۰ ۱k ۱۰k ۱۰۰k
دما (کلوین) 3160 3423 3751 4148 4638 5256
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2
(mildly اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی 2.2 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 840 ر
دومین: 1600 کیلوژول بر مول
شعاع اتمی 135 pm
شعاع کووالانسی 144±4 pm
متفرقه
مغناطیس پارامغناطیس[۱]
مقاومت ویژه الکتریکی (0 °C) 81.2 nΩ·m
رسانایی گرمایی (300 K) 87.6 W·m−1·K−1
انبساط گرمایی (25 °C) 5.1 µm·m−1·K−1
سرعت صوت (سیم نازک) (20 °C) 4940 m/s
مدول برشی 222 GPa
مدول حجمی 462 GPa
نسبت پواسون 0.25
سختی موس 7.0
سختی برینل 3920 MPa
عدد کاس 7440-04-2
تاریخچه
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های اسمیم
ایزوتوپ NA نیمه‌عمر DM DE (MeV) DP
184Os 0.02% >5.6×1013 y
(not observed)
εε 1.452 184W
185Os syn 93.6 d ε 1.013 185Re
186Os 1.59% 2.0×1015 y α 2.822 182W
187Os 1.96% 187Os ایزوتوپ پایدار است که 111 نوترون دارد
188Os 13.24% 188Os ایزوتوپ پایدار است که 112 نوترون دارد
189Os 16.15% 189Os ایزوتوپ پایدار است که 113 نوترون دارد
190Os 26.26% 190Os ایزوتوپ پایدار است که 114 نوترون دارد
191Os syn 15.4 d β 0.314 191Ir
192Os 40.78% >9.8×1012 y
(not observed)
ββ 0.414 192Pt
193Os syn 30.11 d β 1.141 193Ir
194Os syn 6 y β 0.097 194Ir

منابعویرایش

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.